ข้าพเจ้านางสาวปนัดดา สกลรัตน์ ประเภทนักศึกษา ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ เดือนมีนาคม2564 ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรูปแบบบูรณาการ

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูลเพิ่มเติมจากแบบฟอร์ม01 02 จากหมู่5บ้านหนองแขม หมู่6บ้านระโยง หมู่17บ้านป่าบุ หมู่4 บ้านหนองลิง หมู่7บ้านสำราญ หมู่10 บ้านหนองตระเสก และหมู่13บ้านสำโรง เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆเพื่อนำมาพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของชุมชน จึงขอความร่วมมือผู้ตอบแบบฟอร์มสอบถามได้ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและสามารถนำมาพัฒนาชุมชนได้

ข้าพเจ้าและทีมงานได้เข้าไปสอบถามพูดคุยกับผู้ใหญ่บ้าน และได้พูดคุยกับชาวบ้านในพื้นที่และลงเก็บข้อมูลจากแบบฟอร์ม01 02 ภายในเวลาเดือนมีนาคม และได้ทราบถึงความเป็นอยู่ รายได้และอาชีพของประกรในหมู่บ้านว่าเป็นยังไง และได้รู้ว่าส่วนใหญ่ชาวบ้านมีอาชีพทำนาและเลี้ยงสัตว์เป็นส่วนใหญ่

ทั้งนี้ต้องขอบคุณ ชาวบ้าน หมู่5บ้านหนองแขม หมู่6 บ้านระโยง หมู่17 บ้านป่าบุ หมู่4บ้านหนองลิง หมู่7บ้านสุขสำราญ หมู่10บ้านหนองตระเสก หมู่13 บ้านระโยง ที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 01และ02

อื่นๆ

เมนู