บทความรายงานผลการดำเนินงาน พฤษภาคม 2564

ข้าพเจ้านางสาวฑิตยา ศัตรูพินาศ ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลกระสัง ในส่วนของการดำเนินงานของเดือนพฤษภาคม 2564

ข้าพเจ้าและเจ้าหน้าที่ดำเนินงานได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานตามแบบฟอร์ม 01 ซึ่งเป็นแบบสอบถามข้อมูลบุคคลครัวเรือนและชุมชน  และเก็บข้อมูลตามแบบฟอร์ม 02 ซึ่งเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบโควิด-19 หมู่9 บ้านตลาดกระสัง หมู่14 บ้านหนองขาม หมู่18 บ้านระโยงพัฒนาและหมู่19 บ้านอุดมธรรม ของ ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ และทำการกรอกข้อมูล 02 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบโควิด-19 ลงในระบบ

ข้าพเจ้าและเจ้าหน้าที่ดำเนินงานได้ทำการลงพื้นที่ในตำบลกระสังเพื่อดำเนินการปักหมุดข้อมูลลงในระบบในหัวข้อเกษตรกรในท้องถิ่น หมู่1 บ้านกระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ คือคุณณัฐฐา แก้วณะรา เกษตรกรอินทรีย์ปลอดสารพิษ และปักหมุดข้อมูลลงในระบบในหัวข้อที่พัก/โรงแรม ลัคกี้โฮมสเตย์ ของหมู่2 บ้านน้อย ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู