ข้าพเจ้า นายชัจประกรณ์  พงศ์ศิลาชัย ผู้ปฏิบัติงานตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ตามที่ได้รับมอบหมายลงพื้นที่สำรวจและได้พูดคุยกับประชากรในพื้นที่ เห็นถึงปัญหาภัยแล้ง เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร จึงจำเป็นต้องใช้ทรัพยากรน้ำเป็นจำนวนมาก ข้าพเจ้าจึงกลับมาศึกษาเรื่องโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ซึ่งเป็นโครงการที่เหมาะแก่การนำมาช่วยเหลือประชากรในพื้นที่เป็นอย่างมาก เพราะเป็นโครงการที่ช่วยบรรเทาและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปัญหาน้ำท่วมขัง ปัญหาพื้นที่แห้งแล้ง และยังช่วยเพิ่มระดับน้ำบาดาลใต้ดิน เพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวดิน ลดอัตราการระเหยของน้ำบนผิวดินจากลมและแดด ลดปริมาณน้ำเสียที่ท่วมขังในชุมชน

อื่นๆ

เมนู