ข้าพเจ้า นายชัจประกรณ์  พงศ์ศิลาชัย ผู้ปฏิบัติงานตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ข้าพเจ้าและสมาชิกในกลุ่มได้ทำการลงพื้นที่ติดต่อผู้นำชุมชน เพื่อขอความอนุเคราะห์ข้อมูล และทำการนัดหมายชาวบ้านในหมู่บ้านมาเพื่อสอบถามข้อมูลพื้นฐาน สำรวจและเก็บข้อมูลทั่วไปของครัวเรือน และข้อมูลผลกระทบเกี่ยวกับโควิด 19

โดยทำการลงพื้นที่ วันที่ 3 มีนาคม ลงพื้นที่เก็บข้อมูลบ้านสวนใหม่ (หมู่ที่ 3 ) , วันที่ 6 มีนาคม เก็บข้อมูลบ้านหนองแขม (หมู่ที่ 5 ) , วันที่ 7 มีนาคม เก็บข้อมูลหมู่บ้านระโยงใหญ่ (หมู่ที่ 6 ) วันที่ 9 มีนาคม เก็บข้อมูลบ้านป่าบุ (หมู่ที่ 17) , วันที่ 10 มีนาคม เก็บข้อมูลบ้านหนองลิง (หมู่ที่ 4 ) และวันที่ 11 มีนาคม เก็บข้อมูลบ้านสุขสำราญ (หมู่ที่ 7 ) และในช่วงบ่าย มีการประชุมเกี่ยวกับระบบการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน ปรึกษาและพูดคุยถึงปัญหาต่างๆในการทำงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

 

อื่นๆ

เมนู