ข้าพเจ้า นางสาวอรุณรัตน์ การกระสัง เป็นผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ประเภทนักศึกษา ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ประจำตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ในวันที่  6  มีนาคม 2664 เวลา 09.00-12.00  ศาลากลางหมู่บ้านหนองแขม หมู่5 และวันที่11 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-12.00  ศาลากลางหมูบ้านสุขสำราญ หมู่7 ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติมต่อเนื่องจากเดือนที่แล้ว แบบฟอร์ม01:แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน และแบบฟอร์ม 02:แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19  จากแบบฟอร์มข้างต้นพบว่าอาชีพโดยส่วนใหญ่ของคนในชุมชนคืออาชีพเกษตรกร(ทำนาข้าวและเลี้ยงสัตว์(วัว ควาย หมู ไก่เพื่ออุปโภคบริโภคและจำหน่ายบางส่วน จากการสอบถามในการลงพื้นที่พบปัญหาว่า เกษตรกรมีหนี้สินจากการทำการเกษตรเป็นส่วนมาก เนื่องจากทำนาไม่ได้ผลผลิตเหตุจากเจอปัญหาวิกฤตภัยแล้ง ทำให้เป็นหนี้

 

ในวันที่  6  มีนาคม 2664 เวลา 09.00-12.00  ศาลากลางหมู่บ้านหนองแขม หมู่5

 

ในวันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-12.00  ศาลากลางหมูบ้านสุขสำราญ หมู่7

  

 

หลังจากลงพื้นที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้คีย์ข้อมูลลงในระบบจำนวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่5บ้านหนองแขม หมู่6บ้านระโยงหมู่17บ้านป่าบุ หมู่4บ้านหนองลิง หมู่7บ้านสุขสำราญ หมู่10 บ้านหนองตระเสก และหมู่13 บ้านสำโรง การทำงานในเดือนนี้ผ่านไปด้วยดีเนื่องจากพี่ๆในกลุ่มประสานงานในการทำงานเป็นอย่างดี ทุกคนในกลุ่มมีความสามัคคีกันในการทำงาน

ในการปฏิบัติงานในเดือนมีนาคมนี้ ข้าพเจ้าได้ทำการฝึกอบรมพัฒนาทักษะด้าน ได้แก่ 1.รายวิชาด้านภาษาอังกฤษ ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน(จำนวน24ชั่วโมง)

อื่นๆ

เมนู