บทความรายงานผลการดำเนินงาน เดือนเมษายน 2564

ข้าพเจ้านางสาวฑิตยา ศัตรูพินาศ ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลกระสัง ในส่วนของการดำเนินงานของเดือนเมษายน 2564 นั้นเป็นการดำเนินงานเก็บรวบรวมข้อมูล


01 แบบสอบถามข้อมูลบุคคลครัวเรือนและชุมชน
02 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบโควิด-19ของทั้ง 4 หมู่บ้านในเดือนเมษายน ได้แก่ หมู่1 บ้านกระสัง, หมู่2 บ้านน้อย, หมู่12 บ้านตาเบ้า และหมู่15 บ้านท่าสว่าง การเก็บข้อมูลของทั้ง4หมู่บ้านดังกล่าวนำเดินการได้อย่างราบรื่น

                                 

และในเดือนเมษายนข้าพเจ้าได้ทำการดำเนินการฝึกอบรมทักษะทั้ง4 ด้าน
1) ด้านดิจิทัล Digital Literacy
2) ด้านภาษาอังกฤษ Language Literacy
3) ด้านสังคม Social Literacy

อื่นๆ

เมนู