ข้าพเจ้า นายชัจประกรณ์  พงศ์ศิลาชัย ผู้ปฏิบัติงานตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

 การปฏิบัติงานในเดือนเมษายน ข้าพเจ้าได้ทำการฝึกอบรมพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ (Language Literacy) โดยเรียนผ่านระบบ SET e-learning จำนวน 20 ชั่วโมง จากการเข้าอบรมทักษะ ข้าพเจ้าได้เรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้น

อื่นๆ

เมนู