บทความรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนพฤษภาคม 2564
ข้าพเจ้านางสาวศิริลักษณ์ คิดกล้า ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลกระสัง

ในการดำเนินงานประจำเดือนพฤษภาคม  2564 ข้าพเจ้าและเพื่อนร่วมทีมได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานตามแบบฟอร์ม 01 ซึ่งเป็นแบบสอบถามข้อมูลบุคคลครัวเรือนและชุมชน  และเก็บข้อมูลตามแบบฟอร์ม 02 ซึ่งเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบโควิด-19 โดยข้าพเจ้าได้ทำการเก็บข้อมูลทั้งหมด 4 หมู่บ้าน ซึ่งได้แก่ หมู่ที่ 8 บ้านตะเคียน, หมู่ที่ 11 บ้านถนน, หมู่ที่ 13 บ้านสำโรง และหมู่ที่ 14 บ้านขาม ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของทั้ง 4หมู่บ้านชาวบ้านและผู้นำหมู่บ้านให้ความร่วมมือในการทำงานเป็นอย่างดี

นอกจากนี้ข้าพเจ้าได้ทำการลงพื้นที่เพื่อทำการปักหมุดตามจุดสำคัญต่างๆ ภายในเขตพื้นที่ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยจุดสำคัญต่างๆ ในที่นี้กล่าวคือ การเกษตรในท้องถิ่นที่เป็นต้นแบบในการทำการเกษตรในท้องถิ่น ที่พักหรือโรงแรมในท้องถิ่น อาหารที่น่าสนใจประจำท้องถิ่น พืชในท้องถิ่น สัตว์ในท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งน้ำเป็นต้น ซึ่งในเดือนพฤษภาคม ข้าพเจ้าได้ทำการลงพื้นที่ปักหมุดทั้งหมด 2 หัวข้อ คือหัวข้อการเกษตรในท้องถิ่น หัวข้อที่พักหรือโรงแรมในท้องถิ่น

อื่นๆ

เมนู