บทความประจำเดือน สิงหาคม

                                 นายกฤษฎิ์ธนัชภณ คงทวี (ผู้รับจ้างงาน ประเภทนักศึกษา) เจ้าหน้าที่ ms01 (1) ประจำตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 

เนื่องจากสถานการโควิด-19 ระบ่าดหนักทางคณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่จึงจัดประชุมออนไลน์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ในวันที่ 14 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้เข้าร่วมประชุมและวางแผนการทำงานผ่านระบบการประชุมแบบออนไลน์เนื่องจ่ากสถานการโควิด-19 แพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็ว จึงต้องใช้ระบบออนไลน์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค จากการประชุมวางแผนงานข้างต้น ข้าพเจ้าได้รับขอมูลข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำธนาคารน้ำใต้ดินของอำเภอกระสัง และยังได้ทราบแผนการทำงานของเดือนถัดไป

อื่นๆ

เมนู