1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS01(1) - ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง
  4. MS02 (1)  การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ประจำเดือนมิถุนายน 64

MS02 (1)  การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ประจำเดือนมิถุนายน 64

ข้าพนายชยพล เนื่องมี ประเภท ประชาชน  เป็นผู้รับจ้างงานของตำบลกระสัง  อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน MS02 (1)   โดยเริ่มทำงานเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

ส่วนการปฏิบัติงาน ประจำเดือนมิถุนายน 2564 นั้น อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ ตลอดทั้งผู้รับจ้างประจำโครงการทั้ง 20 คน ได้ลงพื้นที่ตำบลกระสัง เพื่อเลือกกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินการในเบื้องต้น และได้ทำการเลือกเอา 2 หมู่บ้านคือบ้านสวนใหม่  เพื่อทำกิจกรรมในการให้ความรู้ในด้านการบูรณาการณ์ในสถานการณ์โควิด ส่วนการทำกิจกรรมของหมู่บ้านนั้นเป็นการนำเอาเครื่องอุปโภค บริโภคไปแจกจ่ายให้กับคนในชุมชนเพื่อช่วยเหลือในสถานการณ์ที่ยากลำบากเพื่อช่วยเหลือคนในชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย การทำกิจกรรมของโครงการครั้งนี้ ได้ทำการสำรวจประชาชนที่ได้เข้าร่วมโครงการ ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมการสร้างโครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน เพื่อต้องการจะทราบความต้องการของประชนชนที่จะเข้าร่วมโครงการ โดยโครงการจะเริ่มสร้างขึ้นภายในเดือนกรกฎาคมนั้น

หลักจากที่ทีมงานได้ข้อมูลอันเกิดจากการสำรวจ ความต้องการของชุมชนแล้ว อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ร่วมโครงการ ก็ได้นัดหมายมาประชุมร่วมกันเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2564 ตึก 24 คณะวิทยาการจัดการ เพื่อร่วมกันวางแผน ดำเนินการ ให้ความรู้ และคัดเลือกหลังคาเรือนเพื่อดำเนินการสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน โดยการประชุมครั้งนี้ โครงการได้ข้อสรุปในเบื้องต้น โครงการจะดำเนินการจัดสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน โดยมีการจะเริ่มจัดสร้าง วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 จำนวน 10 บ่อ โดย 2 บ่อแรกเป็นบ่อสาธิตที่จะดำเนินการจัดสร้างที่บ้านผู้ใหญ่บ้าน ในการสร้างบ่อสาธิตครั้งนี้ ทางอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการได้เชิญวิทยาการผู้มีความรู้ในการสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน มาเป็นผู้ให้ความกับผู้รับจ้างงานและประชาชนที่ได้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

และทางโครงการจะดำเนินการจัดสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน ให้กับชุมชนในเดือนต่อๆ ไปจนครบ 40 บ่อในแต่ละหมู่บ้านในการนี้ข้าพเจ้า ได้นำข้อมูลในส่วนของการ ได้ร่วมดำเนินการประชุม การวางแผนของเดือนมิถุนายนได้มาเขียนรายงาน ส่วนในเดือนกรกฎาคม จะเป็นการลงพื้นที่เพื่อดำเนินการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนตามศาสตร์ของพระราชา จะได้เรียบเรียงวิธีการสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ข้อดี ข้อจัดกัดในการจัดสร้าง ตลอดทั้งประโยชน์ของชุมชนที่ได้รับจากการสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน เพื่อเขียนเป็นรายงายในลำดับต่อไป

                               

อื่นๆ

เมนู