ข้าพเจ้านางสาวนิษฐา แกมกล้า ตำเเหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ในส่วนของการดำเนินงานประจำเดือนมิถุนายนนั้นด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคโควิค-19 มีผลกระทบต่อชีวิติควมเป็นอยู่ของชาวบ้านในชุมชนเป็นอย่างมาก   ข้าพเจ้าคณาจารย์และสมาชิกในกลุ่มได้ลงพื้นที่บริจาคถุงยันชืพเพื่อช่วยบรรเทาความเดือนร้อนของชาวบ้านและได้ทำแบบสอบถามความต้องกาที่จะทำธนาคารน้ำใต้ดินในแต่ละครัวเรือน ณ หมู่ที่3 บ้านสวนใหม่ ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยชาวบ้านได้เล่าปัญหาที่มีผลกระทบต่อการทำมาหากินการใช้ชีวิตต่างๆ โดยชาวบ้านสวนใหญ่เป็นเกษตรกรที่ปลูกผักนำไปขายที่ตลาดราคาผักที่ไม่ดีบวกกับคนไม่ค่อยเดินตลาดทำให้สูญเสียรายได้ หลังจากที่ได้ข้อมูลความต้องการที่จะให้ทำธนาคารน้ำใต้ดินแล้ว ข้าพเจ้าและสมาชิกในกลุ่มได้คัดเลือกครัวเรือนที่มีปัญหาน้ำขัง จำนวน 10 ครัวเรือนก่อนจากจำนวน 80 ครัวเรือน หลังจากนั้นข้าพเจ้าและสมาชิกได้ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการการที่จะทำธนาคารน้ำใต้ดิน วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลมาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมรอบๆบ้านในชุมชนบ้านสวนใหม่เสร็จเเล้ว ข้าพเจ้าและสมาชิกในกลุ่มได้ประสานงานเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ปฎิบัติงานกับผู้นำชุมชนบ้านสวนใหม่ต่อไป

       

ภาพการบริจาคช่วยเหลือสู้ภัยโควิค 19                            ชาวบ้านรับของบริจาค

อื่นๆ

เมนู