ข้าพเจ้านางสาวนิษฐา แกมกล้า ตำเเหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ในส่วนของการดำเนินงานประจำเดือนกรกฎาคม ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคโควิค-19 ในระลอกที่4 ได้พบผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมากทั้งภายในพื้นที่และนอกพื้นที่อำเภอกระสัง เเละอำเภออื่นๆทั้งจังหวัดบุรีรัมย์ มีผลกระทบต่อชีวิติควมเป็นอยู่ของชาวบ้านในชุมชนและการทำงานของคณะผู้ปฎิบัติงานเป็นอย่างมาก ข้าพเจ้าและสมาชิกในกลุ่มได้ประชุมและการวางเเผนการจัดการที่จะเข้าไปทำงานในพื้นที่ใหม่โดยจะเเบ่งกลุ่มกันเข้าไปในเเต่ละครัวเรื่อนที่มีความประสงค์ที่จะทำธนาคารน้ำใต้ดิน เพื่อลดพบปะชาวบ้านและร่วมกลุ่มกันเป็นขนาดใหญ่ลดการแออัดและชาวบ้านได้ใช้ไลน์เป็นสื่อในการติดต่อสื่อสารประสานงานส่งผลให้การทำงานเป็นไปอย่างสะดวกไม่พบปัญหาและสื่อสารตรงกันทำให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นโดยข้าพเจ้าได้รับมอบหมายลงพื้นที่ขุดหลุ่มบ้านของคุณพ่อ ชาญ สมสวย ณ หมู่ที่ 3 บ้านสวนใหม่ ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ คุณพ่อให้ความร่วมมือดีมากช่วยหาวัสดุอุปกรณ์ในการที่จะทำธนาคารน้ำใต้ดิน โดยชาวบ้านและผู้นำชุมชนให้ความร่วมมือในการลงพื้นที่ไปขุดหลุ่มเป็นอย่างดีมากในทำธนาคารน้ำใต้ดินในครั้งนี้ทำให้ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ได้เห็นว่าสามารถแก้ไข้ปัญหาได้จริงตรงจุดจึงมีความต้องการที่จะทำธนาคารน้ำใต้ดินเพิ่ม บางคนลงมือทำด้วยตนเองโดยที่ไม่ต้องร้องขอให้เราไปทำเพราะชาวบ้านเห็นว่าการทำช่วยเเก้ปัญหาในเรื่องของการจัดการน้ำขังที่ส่งกลื่นเกม็นและนำน้ำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่

อื่นๆ

เมนู