1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS01(1) - ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง
  4. MS01(1) สรุปผลการปฏิบัติงานและติดตามผลการดำเนินงานการทำธนาคารน้ำใต้ดิน ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนธันวาคม

MS01(1) สรุปผลการปฏิบัติงานและติดตามผลการดำเนินงานการทำธนาคารน้ำใต้ดิน ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนธันวาคม

ข้าพเจ้านางสาวปิยพร จดแตง ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลกระสัง

สรุปผลการปฏิบัติงานและติดตามผลการดำเนินงานการทำธนาคารน้ำใต้ดิน ในวันที่ 17 ธันวาคม อาจารย์ประจำตำบลได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบผลการทำงานโดยดูตัวอย่างการทำธนาคารน้ำใต้ดินจำนวน 3 หลุม ได้มีการชี้แจงถึงปัญหาของหลุมนั้นๆ และได้มีการรื้อทำใหม่ ปรับแก้ไขส่วนที่ทำผิด เพื่อเป็นตัวอย่างการทำที่ถูกวิธี

จัดทำรายงานผลการดำเนินงานเพื่อสรุปงานทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจนจบโครงการพร้อมนำส่งคณะ

อื่นๆ

เมนู