ข้าพเจ้า นางสาววรรณิศา เผ่าพันธ์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ (กพร.) ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง
หลักสูตร : MS01(2) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล
เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานพร้อมด้วยนายอำเภอกระสัง ปลัดอำเภอและทีมงานTST ประจำตำบล
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. ณ หมู่ 7 ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์และ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00 น. ณ หมู่ 8 ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

            ข้าพเจ้าพร้อมด้วยนายอำเภอกระสัง ปลัดอำเภอกระสังและทีมงานTST ประตำบล ได้ลงพื้นที่
หมู่ 7 ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อต้อนรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้เดินทางมา
ตรวจสอบถังเก็บน้ำมันในแคมป์คนงานก่อสร้างถนน ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ และเมื่อ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ข้าพเจ้าพร้อมด้วยนปลัดอำเภอกระสังและทีมงานTST ประตำบล ได้ลงพื้นที่ หมู่ 8
ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อตรวจเยี่ยมสอบถามข้อมูลของชาวบ้านผู้ยากไร้ในเบื้องต้น

            ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานพร้อมด้วยนายคำเคลื่อน พณะชัย นายอำเภอกระสัง พร้อมด้วย
ปลัดอำเภอนายชลกร เงินกิ่งและนายกิติพงษ์ พรบุญ และทีมงานTST ตำบลกระสัง ตำบลบ้านปรือ ได้ลงพื้นที่
ต้อนรับนายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้เดินทางมาตรวจสอบถังเก็บน้ำมันและตรวจเยี่ยม
พื้นที่พักอาศัยในแคมป์คนงานก่อสร้างถนน ตำบลบ้านปรือ เวลา 10:00 น. และได้ตรวจเยี่ยมด่านคัดกรองการแพร่ระบาด
โควิด-19 ณ ด่านสี่แยกระกา หมู่ 7 ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังวัดบุรีรัมย์ และวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ณ หมู่ที่ 8
ตำบลหนองเต็ง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานพร้อมกับนายกิติพงษ์ พรบุญปลัดอำเภอและทีมงาน TST
ตำบลหนองเต็ง ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสอบถามให้ความช่วยเหลือชาวบ้านผู้ยากไร้ในเบื้องต้น
           จากการที่ข้าพเจ้าได้ลงพื้นปฏิบัติงานพร้อมกับหน่วยงานสิ่งที่ได้คือ ทำให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานในด้าน
การประสานงาน และติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เป็นขั้นตอนตามแบบแผน

MS01(2) ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ต.บ้านปรือ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลฯ

อื่นๆ

เมนู