ข้าพเจ้า นางสาว จินตนา ปาโนรัมย์ ประเภทประชาชน เป็นผู้รับจ้างงานของตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์  หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน MS01(2) โดยเริ่มทำงานเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
ส่วนการรายงานประจำเดือนพฤษภาคม 2564 นี้  ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร  ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยเฉพาะการลงพื้นที่ชุมชน ในแต่ละหมู่บ้าน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล U2T ที่เป็นข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชนอันประกอบไปด้วยผู้ที่ย้ายกลับมาบ้านในสถานการณ์โควิด แหล่งท่องเที่ยว ที่พักและโรงแรม ร้านอาหารในท้องถิ่น  อาหารที่น่าสนใจในท้องถิ่น เกษตรกรในท้องถิ่น พืชที่น่าสนใจในท้องถิ่น สัตว์ในท้องถิ่น  ภูมิปัญญาในท้องถิ่น แหล่งน้ำในท้องถิ่นโดยเก็บจากผู้นำชุมชนตำบลบ้านปรือ ทั้ง 15 หมู่บ้านกำนันและตลอดทั้งประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนนั้น ๆ  โดยเพื่อที่จะเก็บข้อมูลที่ได้จากการสำรวจในแต่ละหมู่บ้าน แล้วทำรวบรวมคีย์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อจัดส่งให้กับ อว. ทำการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลต่อไป

ในส่วนการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อU2T เมื่อได้เห็นสภาพความเป็นอยู่ของคนในชุมชนแล้ว ในด้านต่าง ๆที่ได้กล่าวไปแล้ว พื้นที่ของชุมชนตำบลบ้านปรือโดยส่วนใหญ่ ยังอุดมสมบูรณ์ดีมาก จะสังเกตเห็นจากการปลูกพืชของชุมชนนั้น สามารถปลูกพืชได้อย่างหลากหลายจึงทำให้อดคิดไม่ได้ ถ้าหากว่าเราจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือ จัดการอบรม มีการพัฒนา ชี้แนะแนวทาง สร้างองค์ความรู้ให้คนในชุมชน เพื่อที่เพิ่มเติมในส่วนที่จะก่อรายได้ให้กับชุมชน ตำบลบ้านปรือ เพื่อที่จะทำให้คนในชุมชนสามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ ตลอดทั้งได้ปลูกพืชที่ชุมชนสามารถที่จะปลูกได้ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน
ในการนี้ ดิฉันจะนำข้อมูลในส่วนที่ค้นพบจากการลงพื้นที่ชุมชนตำบลบ้านปรือ ดังกล่าวส่งต่อส่วนกลาง เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการเพื่อที่จะทำให้ชุมชนมีการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ และพัฒนาที่ยั่งยืนตามศาสตร์ของพระราชาในลำดับต่อไป

   

อื่นๆ

เมนู