การทำธนาคารน้ำใต้ดินสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนในในภาคครัวเรือน เป็นการช่วยลดภาวการณ์ขาดน้ำจากภัยแล้ง น้ำที่ได้จากการทำธนาคารน้ำใต้ดินสามารถน้ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์หลายด้านในภาคครัวเรือนและการเกษตร และนอกจากนี้ยังช่วยลดน้ำขังที่อาจเกิดได้จากการใช้น้ำในภาคครัวเรือนซึ่งน้ำขังเหล่านั้นยังอาจก่อให้เกิดลูกน้ำยุงลายซึ่งเป็นอันตรายต่อคนในครอบครัว และเนื่องด้วยการลงพื้นที่ในเดือนมิถุนายนนี้ยังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 อยู่ ทางทีมงานจึงได้มีการร่วมรณรงค์การไปฉีดวัคซีนและให้ความรู้ในเบื้องต้นแก่ชุมชน เพื่อลการแพร่ระบาดของโรคและเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เกิดขึ้นภายในชุมชน ซึ่งคนที่มาร่วมรับฟังได้มีการป้องกันอย่างดี โดยการใสหน้ากากอนามัยและมีจุดวางเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ และยังมีการนั่งแบบเว้นระยะห่างเพื่อลดความเสี่ยง และทำกิจกรรมด้วยระยาเวลาสั้นๆ

            ประโยชน์จากการทำธนาคารใต้ดิน คือการใช้ประโยชน์จากน้ำที่เราใช้แล้วและปล่อยทิ้งเมื่อปล่อยลงไป หากน้ำไม่มีทางไปก็จะกลายเป็นน้ำขังและน้ำเสียในเวลาต่อมา แต่หากครัวเรือนนั้นๆมีการทำธนาคารน้ำใต้ดินไว้ก็จะมีทางให้น้ำไปสามารถลดการเกิดน้ำเสียและน้ำขังจากการใช้น้ำได้ และน้ำที่ได้จากการทำธนาคารน้ำใต้ดินนั้น สามารถนำไปรดน้ำต้นไม้หรือใช้ประโยชน์ในภาคการเกษตรได้ ซึ่งสามารถช่วยลดปัญหาจากสภาวะภัยแล้งที่เกิดจากฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลหรือที่กักเก็บน้ำมีไม่มากพอต่อการใช้ประโยชน์ของคนในชุมชน

            นอกจากนี้วิธีการทำธนาคารน้ำใต้ดินและอุปกรณ์ที่ใช้ก็ยังหาได้ตามบ้านเรือน ค่าใช้จ่ายจึงไม่มากนัก จึงเหมาะกับภาคครัวเรือนที่จะนำไปใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร และประโยชน์หลักๆที่ได้จากการทำคือ บรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมได้ 

                

อื่นๆ

เมนู