ข้าพเจ้า นางสาวกุลตลา โพธิ์ขาว ผู้รับจ้างงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ (โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาลัย จากมหาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในระยะเวลาของการทำงานที่ผ่านมา คณะผู้ดำเนินงานได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล จึงได้เห็นวิถีชีวิตของคนในชุมชนที่อยู่แบบพึ่งพาอาศัยกัน ผู้คนส่วนมากประกอบอาชีพเกษตรกรที่ต้องใช้น้ำในการทำเกษตรเป็นส่วนมากแต่ในชุมชนแห่งนี้ประสบกับปัญหาภัยแล้งน้ำไม่เพียงพอ และตอนนี้ยังเกิดการระบาดละลอก 3 ของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทำให้วิถีการใช้ชีวิตของผู้คนในชุมชนเปลี่ยนไปเล็กน้อย

เนื่องจากมีการระบาดระลอก 3 จากเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่ได้มีการระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทางผู้ดำเนินงาน จึงได้มีการประชุมออนไลน์ผ่าน Google Meet โดยในวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ 2554 ได้มีการประชุมหารือกันเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินงานโดยข้าพเจ้าได้รับมอบหมายงาน ให้กรอกแบบฟอร์ม 01 แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน พร้อมทั้งกรอกแบบฟอร์ม 02 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด -19 ของหมู่บ้านปรือ และยังได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบฟอร์ม 06 พร้อมกับสำรวจสภาพปัญหาของหมู่บ้านในตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อที่จะนำปัญหาที่พบไปพัฒนาให้ตรงกับความต้องการของคนในชุมชน ข้าเจ้าจึงเห็นว่ามีโครงการหนึ่งที่เหมาะนำมาช่วยเหลือประชากรในพื้นที่แห่งนี้เป็นอย่างมากคือ โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ที่จะช่วยลดปัญหาภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นได้ โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเป็นโครงการที่จะกักเก็บน้ำฝนที่ตกลงมาในช่วงฤดูฝนไว้ใต้ดิน ตั้งแต่ระดับใต้ดินถึงความลึกของหลุมที่ขุด เพื่อให้น้ำกระจายออกในแนวระนาบ  เพราะหากเราไม่จัดเก็บน้ำลงสู่ใต้ดิน แล้วปล่อยให้น้ำฝนไหลทิ้งตามผิวดิน เมื่อน้ำฝนที่ไหลทิ้งเหล่านี้ไปรวมตัวกันเยอะก็จะเป็นสาเหตุของปัญหาน้ำท่วมขังดังเช่นในปัจจุบัน และหลุมนี้ยังเป็นการรักษาความชุ่มชื้นให้ชั้นผิวดิน จากดินที่แห้งแข็งก็จะนุ่มชุ่มชื้น ทำให้ต้นไม้ในบริเวณที่ทำธนาคารน้ำใต้ดิน จะอุดมสมบูรณ์ไม่แห้งแล้ง เปรียบเสมือนเราเปลี่ยนพื้นที่กันดารให้เป็นที่ชุ่มผืนใหญ่ หรือกระถางต้นไม้แบบแก้มลิงขนาดใหญ่ หากพวกเรานำโครงการธนาคารน้ำใต้ดินนี้มาใช้ ก็จะคืนความอุดมสมบูรณ์ให้ผืนป่าผืนดิน และรักษาแหล่งน้ำให้ยังคงมีน้ำเพียงพอสำหรับฤดูแล้ง อีกทั้งยังเป็นการลดปัญหาเรื่องไฟป่าไปด้วย จากประโยชน์ที่ข้าพเจ้าได้รับความรู้จากแนวปฏิบัติของโครงการธนาคารน้ำใต้ดินจึ่งเห็นว่าเป็นโครงการที่เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะนำเข้ามาช่วยเหลือปัญหาภัยแล้งและการขาดแคลนทรัยพากรน้ำของประชากรในชุมชนต่อไป

จากการลงพื้นที่สำรวจหมู่บ้านในตำบลบ้านปรือพบสภาพปัญหามากมายแต่ปัญหาหลักที่คนในชุมชนต้องการที่จะให้แก้ไขและช่วยเหลือคือปัญหาภัยแล้งที่มีมายาวนาน คนในพื้นที่ขาดแคลนน้ำทั้งในการใช้อุปโภคและบริโภค  ซึ่งก็ตรงตามจุดประสงค์ที่ผู้ดำเนินงานจะจัดทำโครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อที่จะได้ช่วยแก้ไขปัญหาภัยแล้ง น้ำไม่เพียงพอ ที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านมาเป็นระยะเวลายาวนานได้ไม่มากก็น้อย

อื่นๆ

เมนู