1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS01(2) - ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง
  4. MS01(2) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำเดือนมีนาคม

MS01(2) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำเดือนมีนาคม

ข้าพเจ้านางสาวพรปวีณ์ กิรัมย์ ผู้รับจ้างงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบลบ้านปรือ

อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในเดือนมีนาคมนี้ได้ลงพื้นที่สำรวจโครงสร้างพื้นฐานของชุมชนร่วมกับทีมงานเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลแบบฟอร์มสอบถาม 01 02 เพิ่มเติมตลอดระยะเวลาในการเก็บข้อมูลทั้งสิ้น 4 วันเมื่อวันที่ 1,2,8 และ 13 มีนาคม 2564 โดยมีหมู่บ้านที่ลงไปสำรวจข้อมูลเพิ่มเติมบ้านได้แก่บ้านปทุมเมฆ 15 บ้านเพชรหมู่ที่ 3 บ้านเลขที่ 13 หมู่ที่ 2 และบ้านสมบูรณ์หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ในการนี้ได้เข้าไปเก็บข้อมูลเพิ่มเติมภายในชุมชนบ้านสมบูรณ์  หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ จากการสำรวจในพื้นที่เป้าหมายพบว่าประชากรในพื้นที่ส่วนใหญ่ของบ้านสมบูรณ์หมู่ที่ 13 ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักมีผลผลิตในชุมชนคือ ข้าวและมีอาชีพเสริม คือการเลี้ยงสัตว์ เช่น กระบือวัว เป็นอาชีพรองจากการทำอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งจากการสำรวจปัญหาที่พบภายในชุมชนส่วนใหญ่จะพบกับปัญหาเกี่ยวกับแหล่งน้ำที่มาจากธรรมชาติคือในช่วงหน้าแล้งน้ำที่จะใช้ในการบริโภคไม่เพียงพอสำหรับสัตว์เลี้ยงและ

มีช่วงฤดูแล้งเป็นเวลานานขาดสถานที่เก็บกักน้ำสาธารณะในช่วงฤดูฝน รวมถึงในช่วงฤดูฝนการเลี้ยงสัตว์ส่วนใหญ่จะใช้วิธีการกักขังอยู่ในโรงเรือนและมีการบริหารจัดการที่ไม่ถูกวิธีจึงทำให้สัตว์อาจจะเกิดโรคระบาดเช่น ปากเท้าเปื่อยซึ่งถือว่าเป็นโรคระบาดสำหรับสัตว์เท้า อีกทั้งในช่วงหน้าฝนพื้นที่ที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์ไม่เพียงพอและอาหารคือหญ้าที่จะให้สัตว์ไม่เพียงพอในช่วงฤดูฝนจาก

การสำรวจโครงสร้างพื้นฐานของชุมชนควรมีให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับพืชหรือหญ้าที่จะนำมาปลูกสามารถเก็บเก็บเกี่ยวได้ในระยะสั้นเพื่อที่จะให้เพียงพอในการเป็นอาหารของสัตว์เลี้ยง ในการสร้างคอกโรงเรือนสำหรับสัตว์เลี้ยงควรจะมีการปรับปรุงให้ถูกสุขลักษณะและวิธีเพื่อที่จะป้องกันการเกิดโรคระบาดในสัตว์ช่วงฤดูฝนที่สัตว์ไม่สามารถที่จะเดินออกนอกบริเวณที่กักขังรวมไปถึงการฉีดวัคซีนสำหรับสัตว์เลี้ยงการมีแหล่งน้ำที่สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้ง เพราะการเลี้ยงสัตว์ถือว่าเป็นอาชีพเสริมที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนหมู่บ้านสมบูรณ์เป็นอย่างยิ่งในทุกคนเดือนมีการเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพเสริมเพราะฉะนั้นควรจะมีการให้ความรู้ในการที่จะดูแลและให้การสนับสนุนในเรื่องความรู้ขั้นสูงในการทำอาชีพเสริมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับชุมชนเกษตรกรรมสร้างต้นแบบขงการเลี้ยงสัตว์ที่ถูกวิธีมีรายได้เพียงพอใช้จ่ายในครัวเรือนในหมู่บ้านสมบูรณ์หมู่ 13 ตำบล บ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู