ในการปฏิบัติงานเดือนพฤศจิกายน ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่เก็บข้อมูล Community Big Data (CBD) โดยมีการเก็บข้อมูลลงใน Application U2T และสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ในการวางแผนดำเนินงาน ข้าพเจ้าได้สอบถามไปยังชาวบ้านถึงความประสงค์จะทำธนาคารน้ำใต้ดินและได้ทำการขออนุญาติเจ้าบ้าน ซึ่งเจ้าบ้านให้ความร่วมมืออย่างดี ในการเตรียมลงพื้นที่ปฏิบัติข้าพเจ้าได้ทำการประสานงานกับครัวเรือนที่จะทำโครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อปรึกษาเรื่องการหาอุปกรณ์ เตรียมอุปกรณ์ และแรงงานที่จะต้องใช้ในการขุดหลุมและลงอุปกรณ์เพื่อง่ายต่อการขนย้ายอุปกรณ์และปฏิบัติงาน
                  วันที่  6 พฤศจิกายน 25564 ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานในการทำธนาคารน้ำใต้ดินในบ้านระกาใต้ หมู่ 10 ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยในการลงปฏิบัติงานในครั้งนี้เป็นไปอย่างระมัดระวังเนื่องจากอยู่ในช่วงแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID 2019) โดยข้าพเจ้าได้เว้นระยะห่างและสวมหน้ากากอนามัยขณะปฏิบัติงานตลอดเวลา
                  ในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ข้าพเจ้าขอขอบคุณ ผู้ช่วยและผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่10 และชาวบ้านที่อำนวยความสะดวกในการลงพื้นที่ครั้งนี้ ทำให้การทำธนาคารน้ำใต้ดินครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

 

อื่นๆ

เมนู