การดำเนินงานในเดือนธันวาคม ทีมผู้ปฏิบัติงานพร้อมคณะอาจารย์ผู้ดูแลโครงการ ได้ทำการลงพื้นที่ตรวจสอบการสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ณ หมู่ 10บ้านระกาใต้ ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยการตรวจสอบหลุมนั้น ได้ทำการสุ่มธนาคารน้ำใต้ดินจำนวน 3 หลุม เพื่อเป็นตัวอย่างในการตรวจสอบ

ในวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ข้าพเจ้าพร้อมทั้งทีมงานได้รอรับการประเมินโครงการทั้งหมด ทั้งแต่เริ่มทำโครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน ให้กับชุมชนพื้นที่ตำบลบ้านปรือ โดยการนำของท่านประธานโครงการ รศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ และอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการทั้งหมด ในการลงพื้นที่ประเมินโครงการครั้งนี้ ได้เชิญนายมหาบุญชู เจี่ยวรัมย์ วิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญ และมีความรู้เกี่ยวกับการสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ได้มาชี้แนะแนวทาง และแนะนำองค์ความรู้ให้กับผู้ปฏิบัติงานและชุมชนในพื้นที่ ที่จะสามารถนำองค์ความรู้ไปต่อยอดกับการเกษตรของตนเองตลอดทั้งคนในชุมชน จากการถ่ายทอดความรู้ของการสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน แล้วนำไปสร้างในพื้นที่ของตนเองเพื่อประโยชน์ที่ยั่งยืนได้ในลำดับต่อไป

ในเดือนธันวาคมนี้ซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของข้าพเจ้าและทีมงานผู้ปฏิบัติงาน ที่ได้มีส่วนร่วมในการจะได้ลงไปสร้างธนาคารน้ำใต้ดินให้กับชุมชน และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน ให้กับชุมชนแล้วนั้น ข้าพเจ้าและทีมงานปฏิบัติงานขอขอบพระคุณประธานโครงการหลักสูตร รศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ ตลอดทั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง และที่จะขาดไม่ได้ขอขอบคุณชุมชนตำบลบ้านปรือที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ และได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง ถ้าโอกาสหน้ามีอีกครั้ง ข้าพเจ้าและทีมงานผู้ปฏิบัติงาน มีความต้องการที่จะต่อยอดจากการสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ให้กับชุมชนเพื่อเป็นการต่อยอด เพื่อเพิ่มผลผลิตจากการที่ได้สร้างธนาคารน้ำใต้ดินด้านการเกษตรอีกครั้ง

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู