1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS01(2) - ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง
  4. MS01(2) การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนธันวาคม 2564

MS01(2) การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนธันวาคม 2564

เดือนธันวาคมนี้เป็นเดือนสุดท้ายของการทำงาน คณะผู้ดำเนินงานตำบลบ้านปรือได้มีการประชุมหารือกันผ่าน google meet เพื่อหาแนวทางในการดำเนินงานจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดให้เสร็จสิ้นตามที่ได้วางแผนงานไว้ และเนื่องด้วยสถานการณ์ โควิด -19 กำลังระบาดหนักเป็นบางพื้นที่ทำให้มีคนในตำบลติดเชื้อกันเยอะ ส่งผลให้การทำงานมีอุปสรรคเนื่องจากจำเป็นต้องจำกัดจำนวนการรวมกลุ่มและการหลีกเลี่ยงการพบปะกับชาวบ้านในพื้นที่เป็นจำนวนมาก คณะผู้จัดทำจึงต้องประชุมวางแผนกันเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหา และมอบหมายงานให้ตามความเหมาะสมเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีข้าพเจ้าและทีมงานตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่เพื่อเริ่มทำการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินที่  หมู่ 15 บ้านปทุมเมฆ  และหมู่ 10 บ้านระกาใต้  ซึ่งได้รับการช่วยเหลือจากผู้นำชุมชนและชาวบ้านเป็นอย่างดี ส่วนใหญ่ชาวบ้านได้มีความประสงค์ที่จะสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเป็นจำนวนมาก  โดยทางทีมงานได้ให้ความรู้และวิธีสร้างธนาคารน้ำใต้ดินให้กับชาวบ้านที่ไม่ได้ลงความประสงค์ที่จะทำตั้งแต่แรก จึงทำให้ชาวบ้านสนใจโครงการนี้มาก

 

 

 

 

 

การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินทั้งหมด 40 หลุม เสร็จสมบูรณ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เมื่อได้ทำหลุมสาธิตให้กับชาวบ้านดูแล้ว ชาวบ้านพบว่าเกิดประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นการทำให้พื้นดินที่อยู่ในบริเวณรอบนั้นเกิดความชุ่มชื้นจากน้ำที่กักเก็บอยู่ในดิน ทำให้เมื่อปลูกพืชผักสวนครัวเจริญงอกงามได้เป็นอย่างดี ต้องขอขอบพระคุณ  ไม่ว่าจะเป็น ชาวบ้าน ผู้นำชุมชน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สำหรับทุกภาคส่วน  บางครั้งอุปกรณ์ไม่พอก็ช่วยจัดหาให้ ซึ่งชาวบ้านแต่ละบ้านที่เข้าร่วมโครงการนั้น ได้มีความพร้อมในการจัดเตรียมหาอุปกรณ์เสริม หรือสิ่งที่ทางทีมงานต้องการได้ดีมากๆ

 

 

 

 

 

เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19และในการลงพื้นที่เดือนนี้ทางทีมงานและชาวบ้านได้ระมัดระวังและเว้นระยะห่าง พกเจลแอลกอฮอล์ สวมแมสตลอดเวลาและทุกคนได้ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี จากการลงพื้นที่ปฏิบัติงานผลปรากฏว่าชาวบ้านเกิดสนใจและร่วมมือในการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินและอยากให้มีโครงการนี้ไปเรื่อยๆ

 

อื่นๆ

เมนู