1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS01(2) - ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง
  4. MS01(2) ติดตามผลการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

MS01(2) ติดตามผลการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

 

        ทีมงานตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์  ร่วมกับคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ซึ่งหลังจากที่ทีมงานได้ดำเนินการทำธนาคารน้ำใต้ดินตลอดระยะเวลาของโครงการจนแล้วเสร็จกระบวนการตั้งแต่เดือนที่หนึ่งจนถึงเดือนสุดท้ายของโครงการเริ่มตั้งแต่การทำเอกสารการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลลงพื้นที่เก็บข้อมูลลงพื้นที่ปักหมุดลงพื้นที่พบผู้นชุมชนและประชาชนตำบลบ้านปรือ จนเดือนสุดท้ายทีมงานเราก็ได้ทำธนาคารน้ำได้ดินตามโครงการที่กำหนดมาในระยะเวลาของโครงการเป็นนวน 40 บ่อ แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดและก็ได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบจากหน่วยงานของรัฐ(อว)และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่ได้ดูแลโครงการนี้และลงมาตรวจสอบความเรียบร้อยว่าเป็นไปตามกระบวนการหรือไม่ขาดตกปกพร่องตงไหนและก็ได้รับคำแนะนำเพิ่มเติมจากตัวแทน อว. ที่ท่านได้ดูแลในเขตพื้นที่ตำบลบ้านปรือ รวมถึงการชี้แจ้งให้ทราบถึงการทำงานในโครงการต่อไปและการนำธนาคารน้ำใต้ดินไปต่อยอดยังไงให้เกิดประโยชน์สุงสุดแกครัวเรือนต่อไป

 

 

 

 

 

        การทำงานนั้นได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างดีทำให้คณะทำงานดำเนินโครงการมาอย่างราบรื่นและได้รับความอบอุ่น ด้วยความสามัคคีของชาวบ้านในชุมชนต้นแบบจึงทำให้ธนาคารน้ำใต้ดินนั้นเกิดประโยชน์สูงสุดและสำเร็จลุล่วงได้ ทำให้เห็นว่าการทำธนาคารน้ำใต้ดินนั้นก่อเกิดประโยชน์แก่พื้นที่และคนในตำบลบ้านปรืออย่างแท้จริง

 

ซึ่งธนาคารน้ำได้ดินจะส้รางประโยขน์ให้แก่ครัวเรือนได้แก่

1. ช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมได้ เพราะช่วยให้น้ำซึมลงใต้ดินได้ดีขึ้น
2. ช่วยแก้ปัญหาภัยแล้ง เพราะสามารถสูบน้ำจากธนาคารน้ำใต้ดินใช้ได้ตลอดเวลา
3. แก้ปัญหาน้ำเค็ม เพราะมวลน้ำเค็มจะมีน้ำหนักมากกว่าน้ำจืด ฉะนั้นน้ำเค็มจะอยู่ด้านล่าง
4. แก้ปัญหาน้ำสกปรก เพราะระบบน้ำแบบปิดจะช่วยกรองน้ำให้สะอาดขึ้น

 

อื่นๆ

เมนู