ในปัจจุบันภัยแล้งและการขาดน้ำถือเป็นปัญหาอย่างมากต่อสังคมเศรษฐกิจและชุมชนเกษตรกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคอีสานที่ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรมีความจำเป็นใช้น้ำเป็นอย่างมากและในบางครั้งน้ำก็เป็นปัญหาใหญ่ต่อคนในชุมชนทั้งการขาดน้ำในการทำเกษตรกรรมหรือน้ำมากเกินไปจนพืชพันธุ์ทางการเกษตรถูกน้ำทำลายเสียหายไปเป็นอย่างมากข้าพเจ้าและทีมงานผู้ดำเนินงานโครงการธนาคารน้ำใต้ดินในเขตพื้นที่ตำบลบ้านปรืออำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์จึงได้ร่วมใจการทำโครงการธนาคารน้ำใต้ดินเกิดขึ้นเพื่อลดปัญหาเหล่านี้เพื่อฟื้นฟูทุ่งหญ้าที่แห้งแล้งพื้นที่ที่ขาดน้ำให้กลับมาอุดมสมบูรณ์เขียวขจีเช่นดังเดิมและลดปัญหาน้ำเน่าขังเน่าเสียซึ่งส่งกลิ่นไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นในชุมชนข้าพเจ้าและทีมงานได้ร่วมแรงร่วมใจการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อชาวบ้านและประชากรในชุมชนต่อไปและหวังอย่างยิ่งว่าธนาคารน้ำใต้ดินที่ข้าพเจ้าและคณะทีมงานได้ดำเนินการนี้จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนไม่มากก็น้อยสืบต่อไป

 

 

อื่นๆ

เมนู