ข้าพเจ้า นางสาวสุพัตรา ฤกษ์ชัยประเภท กพร. ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง
หลักสูตร : MS01(2) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ข้าพเจ้าได้รับผิดชอบเกี่ยวกับการทำงานบริหารงานบุคคลของข้าราชการกรมการปกครอง สถานที่ในการปฏิบัติงานของข้าพเจ้า ได้แก่ ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งตั้งอยู่ที่ 1159 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 เป็นสำนักงานราชการ ที่ทำงานเกี่ยวกลุ่มงานปกครอง ซึ่งทำหน้าที่จัดทำการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น บันทึกข้อมูลบัญชีรายชื่อข้าราชการผู้ขอรับการประเมินบุคคลและผลงานลงใน (Excel) จัดทำข้อมูลการเพิ่มเติมข้อมูลรายการทะเบียนประวัติ (ก.พ.7)
ข้าพเจ้าพร้อมด้วยทีมงานที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื่นที่ปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสา ดังนี้
– วันที่ 8-10 มีนาคม 2564 ร่วมถวายภัตตาหารเพลและสิ่งของพระราชทาน แด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร ในการทดสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี 2564
ณ วัดกลางพระอารามหลวง
-วันที่ 13 มีนาคม 2564 ร่วมแรง ร่วมใจ ไปช่วยกันปิดทองฐานฉัตร 9 ชั้น รอบพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 1 ซึ่งอยู่ระหว่างการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ
– วันที่ 16 มีนาคม 2564 การปฏิบัติการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
– วันที่ 17 มีนาคม 2564 วันรวมน้ำใจให้กาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2564
จากที่ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงาน ณ ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ทำให้ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากมาย  ได้หาความรู้ประสบการณ์ต่างๆและวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม ได้รู้จักการวางแผนและการทำงานร่วมกับผู้อื่น

    

อื่นๆ

เมนู