ข้าพเจ้า นางสาวสุพัตรา ฤกษ์ชัย ประเภท กพร. ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง
หลักสูตร : MS01(2) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าได้รับผิดชอบเกี่ยวกับการทำงานบริหารงานบุคคลของข้าราชการกรมการปกครอง สถานที่ในการปฏิบัติงานของข้าพเจ้า ได้แก่ ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์
ซึ่งตั้งอยู่ที่ 1159  ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 เป็นสำนักงานราชการที่ทำงานเกี่ยวกลุ่มงานปกครอง ซึ่งทำหน้าที่จัดทำการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น บันทึกข้อมูลบัญชีรายชื่อข้าราชการผู้ขอรับการประเมินบุคคล และผลงานลงใน (Excel) จัดทำข้อมูลการเพิ่มเติมข้อมูลรายการทะเบียนประวัติ (ก.พ.7) ออกเลขหนังสือราชการ และส่งหนังสือราชการผ่านระบบสารบรรณการ ส่งเอกสารหรือหนังสือราชการต่าง ๆ ให้ตามหน่วยงานราชการต่าง ๆ
และส่งแฟ้มเอกสาร เสนอให้หัวหน้างานเซ็นรับทราบ
ข้าพเจ้าพร้อมด้วยทีมงานที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ออกปฏิบัตินอกพื้นที่ ดังนี้
– วันที่ 30 มีนาคม 2564 ออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนมีนาคม ณ โรงเรียนบ้านประดู่ ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
-วันที่ 5 เมษายน 2564 จิตอาสาพัฒนาชาวบุรีรัมย์รวมใจพัฒนาลำห้วยจระเข้มาก และจับผ้าเตรียมสถานที่จัดงานวันเด็ก
– วันที่ 6 เมษายน 2564 ร่วมกิจกรรมวันเด็กบุรีรัมย์ ลูกหลานรัชกาลที่ 1 รักพระเจ้าอยู่หัว
จากที่ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงาน ณ ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ทำให้ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากมาย ได้หาความรู้ประสบการณ์ต่างๆและวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม

อื่นๆ

เมนู