ข้าพเจ้า นางสาววรรณิศา เผ่าพันธ์ ประเภท กพร. ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง
หลักสูตร : MS01(2) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล
เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานพร้อมด้วยทีมงาน TST ประจำตำบล เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น.
ณ หอประชุมอำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

          ข้าพเจ้าพร้อมด้วยทีมงาน TST ประจำตำบล ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ณ หอประชุมอำเภอกระสัง
จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานพร้อมด้วยทีมงานTST ประจำตำบล ได้ปฏิบัติงานช่วยลงทะเทียน
โครงการเราชนะ สำหรับกลุ่มผู้ที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน

          ข้าพเจ้าพร้อมด้วยทีมงาน TST ประจำตำบล ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมอำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานพร้อมด้วยทีมงานTST ประจำตำบล
ได้ปฏิบัติงานช่วยลงทะเทียนโครงการเราชนะ สำหรับกลุ่มผู้ที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน กำหนดการลงทะเบียน
ตั้งแต่ 15-25 กุมภาพันธ์ 2564 สถานที่ลงทะเบียนหอประชุมอำเภอกระสังและงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่
ลงรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ออกเลขทะเบียนส่ง ติดตามเอกสารในระบบของหน่วยงาน

          จากการที่ข้าพเจ้าได้ลงพื้นปฏิบัติงานพร้อมกับหน่วยงานสิ่งที่ได้คือ ทำให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานในด้านการ
ประสานงานและติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เป็นขั้นตอนตามแบบแผน

MS01(2)โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ต.บ้านปรือ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์- YouTube

อื่นๆ

เมนู