ข้าพเจ้านางสาวกุลตลา  โพธิ์ขาว ผู้รับจ้างงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ)

           องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรือ ได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 ปัจจุบันที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรือ มีอาคารสำนักงานเป็นของตนเองสำหรับให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ โดยอาคารสำนักงานตั้งอยู่ที่เลขที่ 104 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรือ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอกระสัง ห่างจากตัวอำเภอกระสังเป็นระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ ดังนี้

                    ทิศเหนือ          ติดต่อกับตำบลกระสัง ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง                                                                                             ทิศใต้               ติดต่อกับตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง                                                                                                                      ทิศตะวันออก   ติดต่อกับตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง                                                                                                                 ทิศตะวันตก     ติดต่อกับตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง

             ข้าพเจ้าและคณะได้มีการลงพื้นที่พบผู้นำชุมชนในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. เพื่อแนะนำทีมงานและนัดหมายการเข้าพื้นที่สำรวจข้อมูลชุมชนตำบลบ้านปรือทั้ง 15 หมู่บ้าน

             ส่วนการลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของชุมชน จากนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชน กำนัน ทั้ง 15 หมู่บ้านโดยนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อนำมาสังเคราะห์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของชุมชนที่ได้รับผิดชอบตามกลุ่มเป้าหมายทั้ง 16 ตัวชี้วัด

             ในส่วนการลงพื้นที่ตามหมู่บ้านนั้น วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ข้าพเจ้าได้เข้าไปสำรวจหาค่าพิกัด GPS ทั้งที่เป็นกลุ่มเป้าหมายทั้ง 16 ตัวชี้วัด วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น.ได้ทำการเข้าสำรวจข้อมูลครัวเรือนชุมชน และโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยได้พูดคุยกับผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ซึ่งได้รับความร่วมมือในการให้ข้อมูลเป็นอย่างดี ข้าพเจ้าได้ซักถามข้อมูลตามแบบสอบถามที่ทางส่วนกลางให้มาอย่างละเอียดตามเอกสารที่แนบมา

ในการนี้ข้าพเจ้าจะนำข้อมูล ดังกล่าวส่งต่อส่วนกลาง เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการในลำดับต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู