ข้าพเจ้านางสาวสมฤดี สมบุญศรี ผู้รับจ้างงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ)

         องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรือ  ได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล  เมื่อวันที่  23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 โดยอาคารสำนักงานตั้งอยู่ที่เลขที่ 104 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรือ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอกระสัง  ห่างจากตัวอำเภอกระสังเป็นระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่าง ๆ ดังนี้

ทิศเหนือ           ติดต่อกับตำบลกระสัง , ตำบลหนองเต็ง            อำเภอกระสัง

ทิศใต้             ติดต่อกับตำบลสูงเนิน                         อำเภอกระสัง

ทิศตะวันออก        ติดต่อกับตำบลหนองเต็ง                        อำเภอกระสัง

ทิศตะวันตก         ติดต่อกับตำบลสองชั้น                         อำเภอกระสัง

          ข้าพเจ้าและคณะได้มีการลงพื้นที่พบผู้นำชุมชนในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. เพื่อแนะนำทีมงานและนัดหมายการเข้าพื้นที่สำรวจข้อมูลชุมชนตำบลบ้านปรือทั้ง 15 หมู่บ้าน และได้ลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของชุมชน พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ทำอาชีพทำการเกษตรเป็นหลัก มีการเลี้ยงสัตว์ อาทิ วัว สุกร เป็นต้น ปัญหาแหล่งน้ำที่ใช้อุปโภค บริโภคของประชาชนในชุมชนหลายๆชุมชนยังคงไม่ได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้อง 

          วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ข้าพเจ้าได้กรอกแบบฟอร์มข้อมูลประชาชนภายในชุมชนของหมู่บ้านตาสะดำใหญ่ หมู่ 6 ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับทีมงานในตำบลที่รับผิดชอบเพื่อส่งข้อมูลให้หน่วยงานต่อไป

ในการนี้ข้าพเจ้าจะนำข้อมูล ดังกล่าวส่งต่อส่วนกลาง เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการในลำดับต่อไป

 

 

อื่นๆ

เมนู