ข้าพเจ้านางสาวจารุวรรณ นพพิบูลย์ ผู้รับจ้างงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ)

         องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรือ ได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 โดยอาคารสำนักงานตั้งอยู่ที่เลขที่ 104 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านปรืออำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรือ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอกระสัง ห่างจากตัวอำเภอกระสังเป็นระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ ดังนี้

ทิศเหนือ        ติดต่อกับตำบลกระสัง,ตำบลหนองเต็ง   อำเภอกระสัง
ทิศใต้          ติดต่อกับตำบลสูงเนิน              อำเภอกระสัง
ทิศตะวันออก     ติดต่อกับตำบลหนองเต็ง            อำเภอกระสัง
ทิศตะวันตก      ติดต่อกับตำบลสองชั้น              อำเภอกระสัง

         ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่พบผู้นำชุมชนในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. เพื่อแนะนำทีมงานและนัดหมายการเข้าพื้นที่สำรวจข้อมูลชุมชนตำบลบ้านปรือทั้ง 15 หมู่บ้าน ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของชุมชน และข้าพเจ้าได้พบว่าชุมชนตำบลบ้านปรือ ส่วนใหญ่มีการประกอบอาชีพทางการเกษตรเป็นหลัก มีการเลี้ยงสัตว์ อาทิ ปลา วัว สุกร เป็นต้น 

         ต่อมา วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ข้าพเจ้าได้กรอกแบบฟอร์มข้อมูลประชาชนภายในชุมชนของหมู่บ้านตาสะดำใหญ่ หมู่ 6 ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับทีมงานในตำบลที่รับผิดชอบเพื่อส่งข้อมูลให้หน่วยงานต่อไป

      ในการนี้ข้าพเจ้าจะนำข้อมูล ดังกล่าวส่งต่อส่วนกลาง เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการในลำดับต่อไป

                                 

 

อื่นๆ

เมนู