ข้าพเจ้า นางสาววรรณิศา เผ่าพันธ์ ประเภท กพร. ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง
หลักสูตร : MS01(2) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล
เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ได้ปฏิบัติงานประจำหน่วยงานศูนย์ดำรงธรรมอำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
ข้าพเจ้าได้เขียนบทความประจำเดือนพฤษภาคมเกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้นของการทำงานในศูนย์ดำรงธรรมดังนี้
       บทบาทภารกิจศูนย์ดำรงธรรมในปัจจุบัน
              ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๙๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๗ ก.ค. ๒๕๕๗ ให้ทุกจังหวัดจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมขึ้นในจังหวัดเพื่อทำหน้าที่ในการรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน ให้บริการข้อมูลข่าวสารให้คำปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการ และข้อเสนอแนะของประชาชนและทำหน้าที่เป็นศูนย์บริการร่วมตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ให้จัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกอำเภอโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีคำสั่งจัดตั้งพร้อม มอบอำนาจให้นายอำเภอปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด โดยมีภารกิจ 7 มิติตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการสะดวกรวดเร็ว เสมอภาค เป็นธรรมและเป็นสุข

 1. รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
 2. บริการเบ็ดเสร็จ
 3. บริการรับ-ส่งต่อ
 4. บริการด้านข้อมูล
 5. บริการให้คำปรึกษา
 6. การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าโดยมีหน่วยเคลื่อนที่เร็ว
 7. ดำเนินการตามนโยบายสำคัญ/รับความเห็นการปฏิรูปประเทศ

      ภารกิจของศูนย์ดำรงธรรม
      ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยที่ปรับปรุงขึ้นใหม่ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
      1. รับเรื่องราวความเดือดร้อนของประชาชนในทุกเรื่อง ตลอด 24 ชั่วโมง
      2. วิเคราะห์ ประเมินเรื่องราว เหตุการณ์ ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นอย่างรวดเร็ว
      3. ประสานการปฏิบัติและส่งต่อเรื่องราวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการ
      4. รายงานผลการปฏิบัติตามสายการบังคับบัญชาทันทีที่ได้รับเรื่องราว ระหว่างการปฏิบัติและภายหลังภารกิจเสร็จสิ้นแล้ว
      5. ประชาสัมพันธ์ผลงานให้ประชาชนทั่วไปทราบอย่างแพร่หลาย
      6. ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมเชิดชูคนดีและให้ความรู้ทางศีลธรรม จริยธรรมแก่ประชาชนทั่วไป
      7. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
      ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

 1. เข้ามารับบริการด้วยตนเอง (Walk in )
 2. ตู้ ป.ณ.101 ปณฝ.มหาดไทย กรุงเทพ ฯ 10200 (ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ)
 3. โทรศัพท์สายด่วน 1567 (จังหวัด)
 4. https://damrongdham.moi.go.th/  (อำเภอ)
 5. ดาวน์โหลดแอปได้ที่ App Store หรือ Goggle Play โดยค้นหาคำว่า Spond
 6. แอปพลิเคชั่นมือถือ “MOI1567”

      และทำงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ ลงรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ออกเลขทะเบียนส่ง ติดตามเอกสารในระบบของหน่วยงานจากการที่ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานประจำศูนย์ดำรงธรรมอำเภอกระสังสิ่งที่ได้จากการทำงานคือ ทำให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานในด้านการประสานงาน และติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เป็นขั้นตอนตามแบบแผนได้เรียนรู้ขั้นตอนกระบวนการในการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ซึ่งประชาชนมีช่องทางในการร้องเรียน/ร้องทุกข์ 6 ช่องทางที่ได้กล่าวมา

MS01(2) ต.บ้านปรือ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ สำรวจทรัพยากรทางธรรมชาติและแหล่งน้ำในตำบลบ้านปรือ – Youtube

อื่นๆ

เมนู