การแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในระดับชุมชน เป็นปัญหาที่หลายพื้นที่กำลังประสบอยู่ ในพื้นที่ตำบลบ้านปรือ เป็นพื้นที่แห้งแล้ง ประชากรในพื้นที่ส่วนมากมีอาชีพเกษตรกร จากการสำรวจพบว่าประชากรในพื้นที่มีความประสงค์ที่จะแก้ปัญหาการบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นจำนวนมาก จึงได้ทำการคัดเลือกผู้ที่มีปัญหามากที่สุด นำไปสู่การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง ป้องกันน้ำท่วมขัง และเพื่อการเกษตร

 

การทำธนาคารน้ำใต้ดินใช้หลักการเอาน้ำไปเก็บในชั้นใต้ดิน ใช้วิธีขุดบ่อบริเวณพื้นที่น้ำท่วมขัง หรือจุดรวมน้ำ เพื่อกักน้ำให้ซึมลงชั้นหิน เป็นการพักน้ำรวมไว้เหมือนธนาคาร หรืออีกวิธี คือ ใช้เศษไม้ ขวดแก้ว เศษอิฐ กรวด หิน หรือวัสดุอื่นๆมาถมในบ่อเพื่อแทนที่น้ำให้น้ำล้นออกมาใช้ได้เร็วขึ้น แนวคิดนี้เป็นเหมือนกับการออมหรือกักเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง หรืออุ้มน้ำในยามน้ำหลาก สำหรับพื้นที่ ต.บ้านปรือ บ่อมีขนาดกว้าง 1 เมตร  ลึก 2 เมตร ให้ด้านบนบ่อกว้างกว่าก้นบ่อ ความลาดชันมีส่วนช่วยให้น้ำไหลลงสู่ก้นบ่อและชั้นหินอุ้มน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

การแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อให้เกิดความยั่งยืน จำเป็นต้องมีการวางแผนหรือประยุกต์ใช้อุปกรณ์ เครื่องมือที่สามารถป้องกันน้ำท่วมขัง ภัยแล้งได้อย่างมีประสิทธิภาพและทำอย่างถูกวิธี

อื่นๆ

เมนู