1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS01(2) - ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง
  4. สำรวจข้อมูลพื้นฐานประชากรเเละผู้ได้รับผลกระทบจากการเเพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ตำบลบ้านปรือ ประจำเดือนเมษายน

สำรวจข้อมูลพื้นฐานประชากรเเละผู้ได้รับผลกระทบจากการเเพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ตำบลบ้านปรือ ประจำเดือนเมษายน

ข้าพเจ้านางสาวสมฤดี สมบุญศรี  ประเภทนักศึกษา ดำเนินงานใน ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ทางคณะทีมงานได้มีการลงพื้นที่พบผู้นำชุมชน ชาวบ้านโดยในเดือนเมษายนนี้ ได้เข้าไปยังพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูลชุมชน ตำบลบ้านปรือ ในส่วนของหมู่บ้านกะนัง หมู่บ้านปรือเเละหมู่บ้านสมบูรณ์ ซึ่งข้าพเจ้าได้เข้าร่วมสำรวจข้อมูลประชากรเเละผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 ในหมู่บ้านกะนังด้วย

ข้าพเจ้าได้เห็นถึงปัญหาของประชากรในชุมชน บ้านกะนัง จากการสำรวจและสัมภาษณ์ชาวบ้าน ซึ่งพบว่ามีปัญหาของรายจ่ายที่มีจำนวนมากกว่ารายได้ และปัญหาหนี้สินที่มีจำนวนมากกว่าเงินออม ในส่วนของการทำการเกษตรนั้น ชาวบ้านส่วนใหญ่จะมีอาชีพทำนา เพื่ออุปโภคบริโภคและส่งขายในศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวสุรินทร์ รวมถึงในตลาด อีกหนึ่งอาชีพที่พบมาก คือ การรับจ้างทอผ้าของกลุ่มสตรี ที่เป็นทั้งอาชีพหลักและอาชีพเสริม ที่สามารถสร้างรายได้เพิ่มเติมให้ครัวเรือน

ผลสำรวจผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 นั้น เนื่องจากประชากรอยู่ในพื้นที่ชนบท ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร จึงไม่ได้รับผลกระทบมากนัก เเต่ชาวบ้านยังมีความวิตกกังวลใจ ในการเดินทางไปนอกพื้นที่ อาทิเช่น การเดินทางไปโรงพยาบาล ฯลฯ แต่ชาวบ้านในชุมก็มีการป้องกันตัวเอง โดยการใส่หน้ากากอนามัยตลอดทุกครั้งที่พบปะกับผู้คนจำนวนมาก

สุดท้ายนี้ผู้ดำเนินงานจะนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ เพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือแก่ชุมชนโดยนำข้อมูลที่ได้มาสังเคราะห์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของชุมชนที่ได้รับผิดชอบตามกลุ่มเป้าหมายทั้ง 16 ตัวชี้วัดต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู