1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS01(2) - ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง
  4. สำรวจข้อมูลพื้นฐานประชากรเเละผู้ได้รับผลกระทบจากการเเพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019ตำบลบ้านปรือประจำเดือนเมษายน

สำรวจข้อมูลพื้นฐานประชากรเเละผู้ได้รับผลกระทบจากการเเพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019ตำบลบ้านปรือประจำเดือนเมษายน

ข้าพเจ้านางสาวกุลตลา  โพธิ์ขาว ผู้รับจ้างงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ข้าพเจ้าและคณะได้มีการลงพื้นที่พบผู้นำชุมชน ชาวบ้านโดยในเดือนเมษายนนี้ได้เข้าไปยังพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูลชุมชนตำบลบ้านปรือในส่วนของหมู่บ้านกะนัง หมู่บ้านปรือ เเละหมู่บ้านสมบูรณ์ แต่เนื่องจากในเดือนนี้ได้มีการเเพร่ระบาดระลอกที่ 3 ของไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างรวดเร็วทั้งยังเเพร่กระจายไปทั่วประเทศ มีจังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงถึง 43  จังหวัดร่วมถึงจังหวัดบุรีรัมย์อีกด้วย (อ้างอิงข้อมูลจาก ศบค.มท.  14 เมษายน 2564 เวลา 21.00 น. )  จึงทำให้ต้องมีมาตรการป้องกันโคโรน่า 2019 อย่างเข้มงวดโดยก่อนลงพื้นที่ได้ประสานงานกับ อสม.ประจำหมู่บ้านเพื่อช่วยในการดูเเลประชาชนที่เข้ามาให้ข้อมูล พบว่าประชาชนเเละเจ้าหน้าที่ประจำหมู่บ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เนื่องจากประชากรอยู่ในพื้นที่ชนบทส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร จึงไม่ได้รับผลกระทบมากนักหากเปรียบเทียบกับประกรที่อยู่ในเขตชุมชนเมือง แต่เนื่องจากในครั้งนี้พบว่ามีการระบาดหนักกว่า 2 ครั้งที่ผ่านมาจึงทำให้คนในชุมชนเกิดความวิตกกังวลใจข้าพเจ้าจึงได้ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรนา 2019 เเก่ประชาชนในชุมชนไปพอสังเขป ก็พอจะทำให้ประชาชนในพื้นที่ลดความกังวลใจลงไปได้บ้าง เเต่ความกังวลใจเเละปัญญาหลักของคนในชุมชนไม่ใช่การเเพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 เเต่กลับเป็นปัญหาภัยเเล้งในการขาดน้ำทำการเกษตร ผู้ดำเนินงานจึงเห็นว่าควรจัดให้มีโครงการเข้าช่วยเหลือพี่น้องชาวเกษตรกรโดยเร่งด่วนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยเเล้งในครั้งนี้

ซึ้งผู้ดำเนินงานจะนำข้อมูลที่ได้นำมาวิเคราะห์ปัญหาเหล่านี้เพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือให้กับชุมชนในลำดับต่อไป โดยนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของชุมชนที่ได้รับผิดชอบตามกลุ่มเป้าหมายทั้ง 16 ตัวชี้วัดต่อไป

อื่นๆ

เมนู