1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS01(2) - ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง
  4. สำรวจข้อมูลพื้นฐานประชากรเเละผู้ได้รับผลกระทบจากการเเพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ตำบลบ้านปรือ ประจำเดือนเมษายน

สำรวจข้อมูลพื้นฐานประชากรเเละผู้ได้รับผลกระทบจากการเเพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ตำบลบ้านปรือ ประจำเดือนเมษายน

ข้าพเจ้านางสาวจารุวรรณ นพพิบูลย์ ประเภทนักศึกษา ดำเนินงานใน ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ)

คณะทีมงานตำบลบ้านปรือ ได้มีการลงพื้นที่พบผู้นำชุมชนโดยในเดือนเมษายนนี้ ได้มีการเข้าไปยังพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูลชุมชนตำบลบ้านปรือ ในส่วนของหมู่บ้านกะนัง หมู่บ้านปรือเเละหมู่บ้านสมบูรณ์ ซึ่งข้าพเจ้าได้เข้าร่วมสำรวจข้อมูลประชากรเเละผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 ในหมู่บ้านกะนังด้วย ข้าพเจ้าได้เห็นถึงปัญหาของประชากรในชุมชน บ้านกะนัง จากการสำรวจและสัมภาษณ์ชาวบ้าน ซึ่งพบว่ามีปัญหาของรายจ่ายที่มีจำนวนมากกว่ารายได้ และปัญหาหนี้สินที่มีจำนวนมากกว่าเงินออม ในส่วนของการทำการเกษตรนั้น ชาวบ้านส่วนใหญ่จะมีอาชีพทำนา เพื่ออุปโภคบริโภคและส่งขายในศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวสุรินทร์ รวมถึงในตลาดอีกด้วย

ในส่วนของผลสำรวจผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 นั้น เนื่องจากประชากรอยู่ในพื้นที่ชนบท ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร จึงไม่ได้รับผลกระทบมากนัก เเต่ชาวบ้านยังมีความวิตกกังวลใจ ในการเดินทางไปนอกพื้นที่ อาทิเช่น การเดินทางไปโรงพยาบาล ฯลฯ แต่ชาวบ้านในชุมก็มีการป้องกันตัวเอง โดยการใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ตลอดทุกครั้งที่ไปในพื้นที่ที่มีผู้คนจำนวนมาก

ต่อมา ผู้ดำเนินงานจะนำข้อมูลที่ได้นำมาวิเคราะห์ปัญหาเหล่านี้เพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือให้กับชุมชนในลำดับต่อไป โดยนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของชุมชนที่ได้รับผิดชอบตามกลุ่มเป้าหมายทั้ง 16 ตัวชี้วัดต่อไป

                   

 

 

 

อื่นๆ

เมนู