1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS01(2) - ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง
  4. สำรวจข้อมูลพื้นฐานประชากรเเละผู้ได้รับผลกระทบจากการเเพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019ตำบลบ้านปรือ ประจำเดือนเมษายน

สำรวจข้อมูลพื้นฐานประชากรเเละผู้ได้รับผลกระทบจากการเเพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019ตำบลบ้านปรือ ประจำเดือนเมษายน

ข้าพเจ้า นางสาวชฎากรณ์  อุไรรักษ์ ผู้รับจ้างงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ (โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) และคณะได้มีการลงสำรวจพื้นที่ โดยในเดือนเมษายนนี้ได้เข้าไปยังชุมชนตำบลบ้านปรือในส่วนของ หมู่บ้านกะนัง หมู่บ้านปรือ และหมู่บ้านสมบูรณ์

จากการลงสำรวจข้อมูลประชากรและผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 ในเดือนนี้ค่อนข้างเป็นไปด้วยความระมัดระวังและป้องกันที่ดีเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการระบาดในระลอกที่ 3 ที่รุนแรงกว่าเดิมค่อนข้างสูง จากการสำรวจประชาชนค่อนข้างกังวลใจอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่ไม่ได้มีการเดินทางไปสถานที่ต่างๆมากนัก จึงไม่ค่อยได้รับผลกระทบทางด้านนี้

แต่ในด้านที่กระทบนั้นคือ รายได้และภัยแล้ง เนื่องจากประชาชนในพื้นที่มีอาชีพทำนาเป็นส่วนใหญ่ แหล่งน้ำจึงเป็นหัวใจสำคัญในการประกอบอาชีพ ผู้สำรวจจึงเห็นสมควรว่าควรจะมีโครงการที่เข้ามาช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งนี้

              

 

อื่นๆ

เมนู