ข้าพเจ้านางสาวสมฤดี สมบุญศรี ผู้รับจ้างงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ทางคณะดำเนินการได้มีการลงพื้นที่พบผู้นำชุมชน ชาวบ้านโดยในเดือนมีนาคม ได้เข้าไปยังพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูลชุมชนตำบลบ้านปรือ ในหมู่บ้านตาสะดำน้อย หมู่บ้านตาสะดำใหญ่ หมู่บ้านระกาใต้ หมู่บ้านเพชรและหมู่บ้านสระตะเคียน ในส่วนของข้อมูลครัวเรือนชุมชน และโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนา เลี้ยงสัตว์ รายได้ส่วนใหญ่มาจากการทำการทำนา จึงทำให้เกิดความจำเป็นต้องใช้น้ำเป็นอย่างมากเพื่อใช้อุปโภคบริโภคและการเกษตรกรรม แต่ปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการในการใช้น้ำของผู้คนในชุมชนเหล่านี้ และจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 ระบาด ทำให้ประชาชนเกิดความวิตกกังวลใจเป็นอย่างมาก แต่ประชากรก็ให้ความร่วมเป็นอย่างดีในมาตรการการป้องกัน เช่น การกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ หลีกเลี่ยงแหล่งชุมแออัดและการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง เป็นต้น

ซึ่งนักศึกษาทำหน้าที่ในการนำข้อมูลที่ได้รับจากการสำรวจในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ เป็นแบบฟอร์ม 01 แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชนและแบบฟอร์ม 02 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ไปกรอกแบบฟอร์มเพื่อส่งข้อมูลให้ครบถ้วน

ในการนี้ข้าพเจ้าจะนำข้อมูล ดังกล่าวส่งต่อส่วนกลาง เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการในลำดับต่อไป

อื่นๆ

เมนู