ข้าพเจ้านายณฐพงศ์  วิมมลศาสตร์ ผู้รับจ้างงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) และคณะได้มีการลงพื้นที่พบผู้นำชุมชน ชาวบ้านโดยในเดือนมีนาคมได้เข้าไปยังพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูลชุมชนตำบลบ้านปรือในหมู่บ้านตาสะดำน้อย หมู่บ้านตาสะดำใหญ่ หมู่บ้านระกาใต้  หมู่บ้านเพชรและหมู่บ้านสระตะเคียนในส่วนของข้อมูลครัวเรือนชุมชน และโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พบว่าหลังจากที่สถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 ระบาดทำให้วิถีชีวิตของผู้คนในหมู่บ้านเปลี่ยนไปทั้งเรื่องการเดินทางรายได้ ความเป็นอยู่ การดำเนินชีวิตความเป็นอยู่ที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้ประชากรเกิดความวิตกกังวลใจเป็นอย่างมากแต่ประชากรก็ให้ความร่วมเป็นอย่างดีในมาตรการการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของรัฐบาลที่มีให้เช่นการกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ หลีกเลี้ยงแหล่งชุมแออัดและการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงเป็นต้นและยังพบอีกว่าประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเลี้ยงสัตว์ รายได้ส่วนใหญ่มาจากการทำการเกษตรกรรมในครัวเรือนจึงทำให้เกิดความจำเป็นต้องใช้น้ำเป็นอย่างมากเพื่อใช้อุปโภคบริโภคและการเกษตรกรรม แต่ปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการการใช้น้ำของผู้คนในชุมชนเหล่านี้

ซึ้งผู้สำรวจข้อมูลจะนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ปัญหาเหลานี้เพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือในลำดับต่อไปแก่ชุมชนโดยนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำมาสังเคราะห์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของชุมชนที่ได้รับผิดชอบตามกลุ่มเป้าหมายทั้ง 16 ตัวชี้วัดต่อไป

โดยได้พูดคุยกับผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน และประชากรในพื้นที่ซึ่งได้รับความร่วมมือในการให้ข้อมูลเป็นอย่างดี ข้าพเจ้าได้ซักถามข้อมูลตามแบบสอบถามที่ทางส่วนกลางให้มาอย่างละเอียดตามเอกสารที่แนบมาในการนี้ข้าพเจ้าจะนำข้อมูล ดังกล่าวส่งต่อส่วนกลาง เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการในลำดับต่อไป

 

 

 

อื่นๆ

เมนู