ข้าพเจ้านางสาวพฤหัสตรี  สายแก้ว ผู้รับจ้างงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในเดือนมีนาคมนี้ ได้ลงพื้นที่สำรวจโครงสร้างพื้นฐานของชุมชนร่วมกับทีมงานเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลแบบฟอร์มสอบถาม01,02 เพิ่มเติม  เดือนมีนาคม โดยหมู่บ้านที่ลงไปสำรวจข้อมูลเพิ่มเติม ได้แก่ บ้านตาสะดำน้อย บ้านตาสะดำใหญ่ บ้านระกาใต้  บ้านเพชร และบ้านสระตะเคียน ในตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

จากที่ได้เข้าไปเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของข้อมูลครัวเรือนชุมชน และ โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานะการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 พบว่า หลังจากที่สถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 ระบาดทำให้วิถีชีวิตของคนในหมู่บ้านเปลี่ยนไป ทั้งเรื่องการเดือนทาง รายได้และการดำเนินชีวิตเปลี่ยนแปลงไป ส่วนข้อมูลด้านครัวเรือน พบว่า ประชากรในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก มีผลผลิตในชุมชน คือ ข้าว และมีอาชีพรองหรืออาชีพเสริม คือ ทอผ้าไหม เลี้ยงสัตว์ ค้าขาย และรับจ้างทั่วไป ซึ่งจากการสำรวจปัญหาที่พบภายในชุมชน ส่วนใหญ่จะพบปัญหาเกี่ยวกับแหล่งน้ำที่มาจากธรรมชาติ คือ ฝนทิ้งช่วง และแหล่งน้ำมีน้ำไม่เพียงพอต่อการนำมาใช้อุปโภคบริโภค รวมไปถึงการนำมาใช้ทำการเกษตรด้วย

จากการสำรวจโครงสร้างพื้นฐานของชุมชนมีศาลากลางหมู่บ้านอยู่ทุกหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 1 แห่ง มีถนนในหมู่บ้านเป็นถนนคอนกรีตโดยส่วนใหญ่ แต่มีบางเส้นทางที่ยังเป็นถนนลูกรัง โดยการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมข้างต้นนั้น ได้รับความร่วมมือจากผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านในชุมชนทุกหมู่บ้านเป็นอย่างดี

อื่นๆ

เมนู