ข้าพเจ้านางสาวสมฤดี สมบุญศรี ประเภทนักศึกษา ปฏิบัติงานในพื้นที่ ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ในเดือนพฤษภาคมนี้ ข้าพเจ้าได้รับหน้าที่ในการบันทึกข้อมูลประชากรของบ้านระกา หมู่ 7 ตำบลบ้านปรือ และข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 ซึ่งข้อมูลส่วนใหญ่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่มักจะประกอบอาชีพทำนา เลี้ยงสัตว์ อาทิเช่น วัว หมู ในหลายๆหลังคาเรือน ซึ่งการทำนานั้นชาวบ้านจะทำการหว่านข้าวในช่วงเดือนมิถุนายนเป็นต้นไป ทั้งนี้เนื่องจากมรสุมพายุฝนที่เคลื่อนผ่านมา ทำให้ในพื้นที่นาข้าวของชาวบ้านยังคงมีน้ำเอ่อล้น จนไม่สามารถทำการไถเพื่อเตรียมหน้าดินสำหรับการเพาะปลูกได้

นอกจากนี้ข้าพเจ้าได้ติดต่อสอบถามข้อมูลจากทางผู้นำชุมชนในหมู่บ้านระกา หมู่ 7 บ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ 8 บ้านปรุ หมู่ 9 ถึงข้อมูลของผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 พบว่าบุคคลส่วนใหญ่ไม่กล้าเดินทางกลับมายังภูมิลำเนา เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อนั้น มีจำนวนผู้ติดเชื้อค่อนข้างสูง ทำให้เกิดการแพร่กระจายสู่คนได้อย่างรวดเร็วและอาจจะเป็นอันตรายกับบุคคลใกล้ชิดได้

สุดท้ายนี้ ผู้ดำเนินงานจะนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือแก่ชุมชน โดยนำข้อมูลมาสังเคราะห์เพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืนในชุมชนที่รับผิดชอบตามกลุ่มเป้าหมายทั้ง 16 ตัวชี้วัดต่อไป

อื่นๆ

เมนู