ข้าพเจ้านางสาวเบญจมาศ  ฉัตรทัน ผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ประจำตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ในเดือนพฤษภาคม ข้าพเจ้าได้บันทึกข้อมูลประชากรและข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 ของบ้านระกา หมู่ 7 ตำบลบ้านปรือ รวมถึงสำรวจปัญหาและความต้องการของคนในพื้นที่ ได้ทราบข้อมูลเบื้องต้น ประชากรส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกร รองลงมาคืออาชีพรับจ้าง และข้าราชการ และหลายครัวเรือนหันมาเลี้ยงสัตว์ประเภทวัวเป็นอาชีพซึ่งถือเป็นรายได้หลักของแต่ละครัวเรือน ปัญหาที่เห็นได้ชัดคือแหล่งน้ำเน่าเสียเนื่องจากฟาร์มสุกรปล่อยน้ำเสียมาสู่น้ำอุปโภคบริโภคของหมู่บ้าน ทำให้ประชากรได้รับผลกระทบทั้งด้านสุขภาพและวิถีชีวิต ซึ่งยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ อีกทั้งปัญหาสารเสพติดกับเด็กวัยรุ่นที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง

อีกหนึ่งหน้าที่ของข้าพเจ้า คือเก็บข้อมูลของผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในช่วงนี้ค่อนข้างรุนแรง ทำให้ไม่สามารถลงพื้นที่ไปสำรวจเองได้ จึงแก้ปัญหาโดยการติดต่อสอบถามข้อมูลผู้นำชุมชนบ้านสมบูรณ์ หมู่ 13 บ้านระกาน้อย หมู่ 14 และบ้านปทุมเมฆ หมู่ 15 ผ่านโซเชียลมีเดีย ได้ข้อมูลว่าไม่มีประชากรหมู่บ้านใดย้ายกลับมาอยู่ถาวร มีส่วนน้อยกลับมาเยี่ยมญาติช่วงเทศกาล และไม่พบผู้ติดเชื้อในพื้นที่

ด้วยปัญหาหลายอย่างอาจทำให้การทำงานล่าช้า แต่สามารถทำสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และข้อมูลที่ได้เราจะนำมาวิเคราะห์ เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในพื้นที่ ตามกลุ่มเป้าหมายทั้ง 16 ตัวชี้วัดตามลำดับ

 

 

อื่นๆ

เมนู