ข้าพเจ้านางสาวจารุวรรณ นพพิบูลย์ ประเภทนักศึกษา ผู้รับจ้างงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ)

จากที่ได้ติดตามการสำรวจและเก็บข้อมูลจากภาคบัณฑิตและภาคประชาชน ข้าพเจ้าได้เห็นถึงความร่วมมือของผู้นำชุมชนและชาวบ้าน ซึ่งทีมงานได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีเยี่ยม การปฎิบัติงานภายในเดือนพฤษภาคมนี้อาจมีอุปสรรคที่เกิดจากโรคระบาดCovid-19 ซึ่งส่งผลให้ทีมงานบางส่วนไม่สามารถเดินทางไปลงพื้นที่ได้ ข้าพเจ้าและทีมงานก็ได้มีวิธีการแก้ปัญหาในส่วนของการสำรวจและเก็บข้อมูลต่อไป

ในส่วนของข้อมูล ข้าพเจ้าได้เห็นว่าผู้นำและประชากรในเขตพื้นที่ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ มีความต้องการที่จะใช้น้ำจริงๆ ทั้งเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันและรวมถึงเพื่อใช้ในการทำการเกษตร เนื่องจากอาชีพของประชากรส่วนใหญ่ของเขตพื้นที่ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นเกษตรกรกว่าร้อยละ 90 เปอร์เซ็นต์ มีความจำเป็นต้องใช้ซึ่งทรัพยากรน้ำเป็นอย่างมากทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำอยู่บ่อยครั้ง ตามที่ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่สำรวจและพูดคุยกับประชากรในท้องถิ่นจึงอยากหาแนวทางในการช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นแห่งนี้ในฐานะผู้ดำเนินงานช่วยเหลือและพัฒนาท้องถิ่น ข้าพเจ้าจึงเห็นว่ามีโครงการหนึ่งซึ่งเหมาะสมที่จะนำมาช่วยเหลือประชากรในพื้นที่แห่งนี้เป็นอย่างมากคือ โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ที่จะช่วยลดปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในพื้นที่แห่งนี้ได้

ในเดือนพฤษภาคม ข้าพเจ้าได้รับข้อมูลจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในแบบฟอร์ม 01 แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชนและแบบฟอร์ม 02 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19 บ้านระกาหมู่ 7 ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ข้าพเจ้าทำหน้าที่ในการนำข้อมูลที่ได้รับในแบบฟอร์ม 01 แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชนและแบบฟอร์ม 02 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19 ไปกรอกแบบฟอร์มลงในระบบU2Tเพื่อส่งข้อมูลให้ครบถ้วน และได้ทำการสำรวจและเก็บข้อมูลการย้ายถิ่นฐานของคนนอกพื้นที่ ที่เข้ามาอาศัยอยู่ในตำบลบ้านปรือ เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดCovid-19 ทั้งสิ้น 3 หมู่บ้าน ประกอบไปด้วย หมู่4 บ้านกะนัง หมู่5 บ้านสำโรง และหมู่6 บ้านตาสะดำใหญ่ ซึ่งจากการสำรวจทั้ง 3 หมู่บ้าน มีหมู่4 บ้านกะนัง และหมู่6 บ้านตาสะดำใหญ่ ที่ไม่มีผู้ที่ย้ายกลับถิ่นฐานในตำบลบ้านปรือเนื่องจากสถานการณ์Covid-19

ในการนี้ข้าพเจ้าจะนำข้อมูล ดังกล่าวส่งต่อส่วนกลาง เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการในลำดับต่อไป

                              

อื่นๆ

เมนู