ข้าพเจ้านายพงศกร ศิริสำราญ นักศึกษาผู้รับจ้างงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) และคณะได้มีการลงพื้นที่พบผู้นำชุมชน ชาวบ้านโดยในเดือนพฤษภาคมได้สำรวจข้อมูลชุมชนตำบลบ้านปรือในหมู่บ้านระกา ในส่วนของข้อมูลครัวเรือนชุมชน และโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พบว่าในปัจจุบันหลังจากที่สถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 ระบาดระลอกที่ 3 ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนเมษายนทำให้วิถีชีวิตของผู้คนในหมู่บ้านเปลี่ยนไปเป็นอย่างมาก มีความวิตกกี่ยวกับสถาณการณ์การแพร่ระบาดมากขึ้น และมีปัญหาทั้งเรื่องการเดินทางรายได้ ความเป็นอยู่ การดำเนินชีวิตความเป็นอยู่ที่เปลี่ยนแปลงไป ประชากรก็ให้ความร่วมเป็นอย่างดีในมาตรการการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของรัฐบาลที่มีให้ เช่น การสวมใสหน้ากากอนามัยตลอดเวลา การลงทะเบียนรับการฉีนวัคซีน SINOVAC จากรัฐบาลมากขึ้น และหลีกเลี่ยงแหล่งชุมแออัดและการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง เป็นต้น

       ซึ่งผู้สำรวจจะได้รับข้อมูลจากการลงพื้นที่บ้านระกาหมู่ 7 ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในเดือนพฤษภาคม ทั้ง 2 ชุด ได้แก่ แบบฟอร์ม 01 แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชนและแบบฟอร์ม 02 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 นักศึกษาทำหน้าที่ในการนำข้อมูลที่ได้รับในแบบฟอร์ม 01 แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชนและแบบฟอร์ม 02 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ไปกรอกแบบฟอร์มเพื่อส่งข้อมูลให้ครบถ้วน และได้ทำการสำรวจและเก็บข้อมูลการย้ายถิ่นฐานของผู้ที่อาศัยอยู่นอกพื้นที่ ที่เข้ามาอาศัยอยู่ในตำบลบ้านปรือช่วงระหว่างที่มีการแพร่ระบาดโรคโควิด-19  มีจำนวน 3 หมู่บ้าน ประกอบไปด้วย บ้านปรือ หมู่ 1 บ้าตะเคียน หมู่ 2 บ้านเพชร หมู่ 3 ซึ่งจากการสำรวจทั้ง 3 หมู่บ้าน มีเพียงบ้านปรือหมู่ 1 เท่านั้น ที่ไม่มีผู้ที่ย้ายกลับถิ่นฐานในตำบลบ้านปรือช่วงระหว่างที่มีการแพร่ระบาดโรคโควิด-19

ในการนี้ข้าพเจ้าจะนำข้อมูล ดังกล่าวส่งต่อส่วนกลาง เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการในลำดับต่อไป

ED04 ข้อมูลแหล่งน้ำและข้อมูลการเลี้ยงสัตว์ ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ – YouTube

อื่นๆ

เมนู