โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) ข้าพเจ้านางสาวพฤหัสตรี สายแก้ว ผู้รับจ้างงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
จาการสำรวจและลงพื้นที่ในตำบลบ้านปรือมาเป็นเวลา 3 เดือน เราได้รู้จักวิถีชีวิตของชาวบ้าน ทั้งด้านสังคมและเศรฐกิจภายในชุมชนทั้งการพัฒนาและปัญหาต่างๆ ซึ่งหนึ่งในปัญหาหลักๆนั้นคือปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกๆปีการที่มีความต้องการใช้ทรัยยากรน้ำที่มากขึ้นของคนในชุมชนซึ่งสวนทางกับปริมาณทรัพยากรน้ำที่มีอยู่ของคนในชุมชน เราคงทราบกันดีว่าน้ำคือปัจจัยหลักในการดำเนินเละดำรงซึ่งชีวิตของคนในชุมชน หากไม่มีเพียงพอการดำเนินชีวิตของคนในชุมชนจะดำเนินไปด้วยความยากลำบากอย่างแน่นอน อาชีพของประชากรส่วนใหญ่ของเขตพื้นที่ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นเกษตรกรกว่าร้อยละ 90 เปอร์เซ็นต์ มีความจำเป็นต้องใช้ซึ่งทรัยยากรน้ำเป็นอย่างมากทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำอยู่บ่อยครั้ง ตามที่ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่สำรวจและพูดคุยกับประชากรในท้องถิ่นจึงอยากหาแนวทางในการช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นแห่งนี้ในฐานะผู้ดำเนินงานช่วยเหลือและพัฒนาท้องถิ่น ข้าเจ้าจึงเห็นว่ามีโครงการธนาคารน้ำใต้ดินเป็นโครงการที่เหมาะนำมาช่วยเหลือประชากรในพื้นที่แห่งนี้เป็นอย่างมาก ซึ่งเห็นว่าเป็นโครงการที่จะช่วยบรรเทาและแก้ปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นได้

โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเป็นโครงการที่จะกักเก็บน้ำฝนที่ตกลงมาในช่วงฤดูฝนไว้ใต้ดิน ตั้งแต่ระดับใต้ดินถึงความลึกของหลุมที่ขุด เพื่อให้น้ำกระจายออกในแนวระนาบ (เปิดอากาศให้ผิวดิน) เพราะหากเราไม่จัดเก็บน้ำลงสู่ใต้ดิน แล้วปล่อยให้น้ำฝนไหลทิ้งตามผิวดิน เมื่อน้ำฝนที่ไหลทิ้งเหล่านี้ไปรวมตัวกันเยอะก็จะเป็นสาเหตุของปัญหาน้ำท่วมขังดังเช่นในปัจจุบัน และหลุมนี้ยังเป็นการรักษาความชุ่มชื้นให้ชั้นผิวดิน จากดินที่แห้งแข็งก็จะนุ่มชุ่มชื้น ทำให้ต้นไม้ในบริเวณที่ทำธนาคารน้ำใต้ดิน จะอุดมสมบูรณ์ไม่แห้งแล้ง เปรียบเสมือนเราเปลี่ยนพื้นที่กันดารให้เป็นที่ชุ่มผืนใหญ่ หรือกระถางต้นไม้แบบแก้มลิงขนาดใหญ่ หากพวกเรานำโครงการธนาคารน้ำใต้ดินนี้มาใช้ ก็จะคืนความอุดมสมบูรณ์ให้ผืนป่าผืนดิน และรักษาแหล่งน้ำให้ยังคงมีน้ำเพียงพอสำหรับฤดูแล้ง อีกทั้งยังเป็นการลดปัญหาเรื่องไฟป่าไปด้วย
จากการที่ข้าพเจ้าได้ลงไปทำความรู้จักกับวิถีชีวิตภ่ยในชุมชนและ รับความรู้จากแนวปฏิบัติของโครงการธนาคารน้ำใต้ดินจึ่งเห็นว่าเป็นโครงการที่เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะนำเข้ามาช่วยเหลือปัญหาภัยแล้งและการขาดแคลนทรัยพากรน้ำของประชากรในชุมชนต่อไป

อื่นๆ

เมนู