ข้าพเจ้า นายภควัต ศิริสวัสดิ์ ประเภทประชาชน เป็นผู้รับจ้างงานของตำบลบ้านปรืออำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน

          ส่วนรายงานประจำเดือนพฤษภาคมนี้ ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยเฉพาะการลงพื้นที่ชุมชน ในแต่ละหมู่บ้าน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล U2T ข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน เกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด – 19 โดยเก็บจากผู้นำชุมชนตำบลกระสัง ทั้ง 15 หมู่บ้าน และประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนนั้น ๆ โดยเพื่อที่จะเก็บข้อมูลที่ได้จากการสำรวจในแต่ละหมู่บ้าน ทั้ง 10 ด้านคือ

1) ผู้ที่ย้ายกลับบ้าน เนื่องจากสถานการณ์โควิด                                     2) แหล่งท่องเที่ยว

3) ที่พัก/โรงแรม                                                                                       4) ร้านอาหารในท้องถิ่น

5) อาหารที่น่าสนใจประจำท้องถิ่น                                                           6) เกษตรกรในท้องถิ่น

7) พืชในท้องถิ่น                                                                                        8) สัตว์ในท้องถิ่น

9) ภูมิปัญญาท้องถิ่น                                                                                10) แหล่งน้ำในท้องถิ่น                                                      และนำข้อมูลด้านต่างๆบันทึกลงในแอป U2T ของทางกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation) เพื่อเป็นข้อมูลของตำบลบ้านปรือ แล้วจะนำข้อมูลในส่วนนี้ไปใช้พัฒนาความเป็นอยู่ของชาวบ้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดความยั่งยืน

   

 

         หากพวกเรานำโครงการธนาคารน้ำใต้ดินนี้มาใช้ ก็จะคืนความอุดมสมบูรณ์ให้ผืนป่าผืนดิน และรักษาแหล่งน้ำให้ยังคงมีน้ำเพียงพอสำหรับฤดูแล้ง อีกทั้งยังเป็นการลดปัญหาเรื่องไฟป่าไปด้วย
จากประโยชน์ที่ข้าพเจ้าได้รับความรู้จากแนวปฏิบัติของโครงการธนาคารน้ำใต้ดินจึ่งเห็นว่าเป็นโครงการที่เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะนำเข้ามาช่วยเหลือปัญหาภัยแล้งและการขาดแคลนทรัยพากรน้ำของประชากรในชุมชนต่อไป

Tags:

อื่นๆ

เมนู