ข้าพเจ้านายจิรวัฒน์ คงเครือ ผู้รับจ้างงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) และคณะได้มีการลงสำรวจข้อมูลทรพยากรทางธรรมชาติในตำบลบ้านปรือ และแหละน้ำในชุมชน ร้านค้าในพื้นที่ตำบลบ้านปรือ ทำให้ทราบว่าในบางหมู่บ้านของตำบลบ้านปรือ มีการใช้ทรัพยากรน้ำมากกว่าปริมาณน้ำที่มีอยู่ จึงทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำไว้ใช้อุปโภคปริโภค โดยแหล่งน้ำสำคัญอย่างห้วยกะนัง ถือว่ามีน้ำอยู่น้อยในตอนนี้

อ่างเก็บน้ำห้วยกะนัง

        ทั้งนี้ยังได้มีการเข้าพบเกษตรกรในชุมชน เพื่อสอนถามเกี่ยวกับทฤษฏ๊และการดำเนินการในการทำการเกษตรแบบผสมผสาน โดยในความอนุเคราะห์จาก นายภิรม ยงยิ่งพูล ในการให้ความรู้ โดยที่ไร่ของนายภิรม นั่น ได้มีการทำการเกษตรแบบผสมผลาน ไม่ว่าจะเป็นการปลูกพืชเลี้ยงเลี้ยงปลา เลี้ยงกบ โดยใช้ระบบการหมุดเวียนของทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มทราบ และยังได้ทราบถึงวิธีการเลี้ยงปลาโดยใช้ทฤษฎีการแกล้งปลา เพื่อที่จะให้ปลานั้นได้ออกไข่มาในปริมาณมาก และเกิดประโยชน์สูงสุด

 

 

 

 

และได้เข้าไปสำรวจ บุญสนั่น ฟาร์ม เพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ วิธีการดูและรักษาคอกสัตว์ การบำรุงสัตว์เลี้ยงให้มีสุขภาพที่แข็งแรง

หลังจากการสำรวจพบว่า น้ำเป็นปัจจัยสำคัญในการทำการเกษตรซึ่งในบางพื้นที่ของตำบลยังมีน้ำใช้ไม่เพียงพอต่อการทำการเกตร ข้าเจ้าจึงเห็นว่ามีโครงการหนึ่งที่เหมาะนำมาช่วยเหลือประชากรในพื้นที่แห่งนี้เป็นอย่างมากคือ โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ที่จะช่วยลดปัญหาภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นได้โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเป็นโครงการที่จะกักเก็บน้ำฝนที่ตกลงมาในช่วงฤดูฝนไว้ใต้ดิน ตั้งแต่ระดับใต้ดินถึงความลึกของหลุมที่ขุด เพื่อให้น้ำกระจายออกในแนวระนาบ (เปิดอากาศให้ผิวดิน) เพราะหากเราไม่จัดเก็บน้ำลงสู่ใต้ดิน แล้วปล่อยให้น้ำฝนไหลทิ้งตามผิวดิน เมื่อน้ำฝนที่ไหลทิ้งเหล่านี้ไปรวมตัวกันเยอะก็จะเป็นสาเหตุของปัญหาน้ำท่วมขังดังเช่นในปัจจุบัน และหลุมนี้ยังเป็นการรักษาความชุ่มชื้นให้ชั้นผิวดิน จากดินที่แห้งแข็งก็จะนุ่มชุ่มชื้น ทำให้ต้นไม้ในบริเวณที่ทำธนาคารน้ำใต้ดิน จะอุดมสมบูรณ์ไม่แห้งแล้ง เปรียบเสมือนเราเปลี่ยนพื้นที่กันดารให้เป็นที่ชุ่มผืนใหญ่ หรือกระถางต้นไม้แบบแก้มลิงขนาดใหญ่ หากพวกเรานำโครงการธนาคารน้ำใต้ดินนี้มาใช้ ก็จะคืนความอุดมสมบูรณ์ให้ผืนป่าผืนดิน และรักษาแหล่งน้ำให้ยังคงมีน้ำเพียงพอสำหรับฤดูแล้ง อีกทั้งยังเป็นการลดปัญหาเรื่องไฟป่าไปด้วยจากประโยชน์ที่ข้าพเจ้าได้รับความรู้จากแนวปฏิบัติของโครงการธนาคารน้ำใต้ดินจึ่งเห็นว่าเป็นโครงการที่เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะนำเข้ามาช่วยเหลือปัญหาภัยแล้งและการขาดแคลนทรัยพากรน้ำของประชากรในชุมชนต่อไป

 

 

อื่นๆ

เมนู