ข้าพเจ้า นายเป็นหนึ่ง กุสารัมย์ ผู้รับจ้างงานในประเภท ประชาชนของ จ.บ้านปรือ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ ในโครงการ การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน

ในส่วนรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคมนี้ ข้าพเจ้าได้ร่วมกับคณะปฎิบัติงานในการลงพื้นที่ภายในเขตชุมชนต.บ้านปรือ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อเข้าสำรวจ สอบถาม เก็บข้อมูลเกี่ยวกับร้านอาหารในชุมชน แหล่งน้ำในชุมชน เกษตรกรในชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน โดยได้บันทึกและลงข้อมูลลงในระบบของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์แล้ว

ในการสำรวจข้าพเจ้าพบว่า ในด้านการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ ปัญหาสำคัญของการทำการเกษตรคือทรัพยากรน้ำที่มีไม่เพียงพอ พื้นที่การเกษตรอยู่ห่างไกลจากแหล่งน้ำธรรมชาติ ปริมาณน้ำมีน้อย ทำให้ยากในการนำน้ำมาใช้ประโยชน์ โดยเกษตรกรหลายรายต้องใช้เงินจำนวนมาก ในการลงทุนเจาะนำน้ำใต้ดินขึ้นมาใช้ ทำให้ประสบปัญหาต้นทุนการผลิตสูง ผลกำไรต่ำ ไม่คุ้มค่า ดังนั้นเกษตรกรจึงสามารถทำการเกษตรได้เฉพาะในฤดูฝนเท่านั้นโดยเฉพาะการทำนาปลูกข้าวนาปี ซึ่งเป็นอาชีพหลักของเกษตรกรในพื้นที่ ส่วนการเพาะปลูกพืชชนิดอื่นเช่น พืชผัก อาหารสัตว์ สามารถปลูกได้เฉพาะพื้นที่รอบๆไกล้แหล่งน้ำเท่านั้น ส่วนพื้นที่ไกลแหล่งน้ำก็ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้เลย

จากเรื่องนี้ ทำให้เกษตรกรหลายรายมีความสนใจในการทำธนาคารน้ำใต้ดินเป็นอย่างมากเนื่องจากได้เห็นประโยชน์ของการทำธนาคารน้ำใต้ดิน จากตัวอย่างที่ได้มีการจัดทำขึ้นในชุมชนบ้างแล้ว

  • จากข้อมูลทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้เก็บบันทึกและรายงานต่อส่วนกลางไปแล้วนั้น พบว่าปัญหาเรื่องน้ำเป็นปัญหาเรื้อรังมายาวนาน เกษตรกรได้รับผลกระทบทุกปี ข้าพเจ้าคิดว่าโครงการธนาคารน้ำใต้ดินนี้ จะสามารถช่วยให้เกษตรกรได้รับประโยชน์ในระยะยาว อย่างยั่งยืน

อื่นๆ

เมนู