การทำโครงการธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดประจำเดือนตุลาคม  ผู้ปฏิบัติงานได้มีการประชุมร่วมกับอาจารย์ผู้ดูแลประจำตำบลผ่านระบบ Google Meet เพื่อทำความเข้าใจรายละเอียดของงานที่ควรปฏิบัติ สอบถามและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น รวมถึงความคืบหน้าของโครงการที่กำลังดำเนินอยู่ ซึ่งปัญหาหลักคือสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 ทำให้ผู้ดำเนินงานต้องวางแผนการทำงานให้รัดกุมมากยิ่งขึ้น

ในเดือนตุลาคมการดำเนินโครงการของตำบลบ้านปรือได้มีการขยายพื้นที่ในการทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด ผู้ปฏิบัติงานได้ติดต่อไปยังหมู่บ้านระกาใต้ หมู่ 10 ตำบลบ้านปรือ เพื่อลงพื้นที่ปักหมุดและคัดเลือกพื้นที่ในการทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด ซึ่งพื้นที่ที่ปักหมุดส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ใช้ทำการเกษตร  เป็นผลดีและเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เนื่องจากธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดจะสร้างความชุ่มชื้นในพื้นที่และแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ อีกทั้งยังแก้ปัญหาน้ำท่วมขังอีกด้วย ธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดไม่ใช่เพียงการแก้ปัญหาเรื่องน้ำและดินเท่านั้น แต่เป็นการแก้ปัญหาที่ได้ผลระยะยาวด้านคุณภาพชีวิต เป็นประโยชน์สำหรับเกษตรกรทำให้มีผลผลิตและมีรายได้ในครัวเรือนมากขึ้น

การปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 แต่ละครั้งมีทั้งข้อกำจัดในการรวมตัวของผู้ปฏิบัติงาน และปัญหาในการทำงานซึ่งต้องแก้ปัญหาให้สำเร็จ ผู้ปฏิบัติงานได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบตามข้อบังคับและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการปฏิบัติงานแต่ละครั้งจะสร้างประโยชน์ และไม่ส่งผลกระทบด้านลบต่อผู้อื่น

อื่นๆ

เมนู