ในปัจจุบันโครงการธนาคารน้ำใต้ดินก็มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากการที่ข้าพเจ้าได้ปฎิบัติโครงการมาทำให้เห็นว่าธนาคารน้ำใต้ดินสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง และตอบโจทย์ปัญหาน้ำท่วมขังได้เป็นอย่างดีเพราะแนวคิดของการทำธนาคารน้ำใต้ดิน นอกจากจะลดปัญหาการขาดแคลนน้ำยังช่วยลดปัญหาเรื่องน้ำท่วมขังอีกด้วย ทั้งยังสร้างความชุ่มชื้นในพื้นที่เกษตรกรรมได้เป็นอย่างดี เมื่อฝนตกธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดนั้นจะช่วยให้เกษตรกรเก็บน้ำส่วนเกินลงสู่ใต้ดินได้ด้วยเหตุนี้ พื้นที่ทำธนาคารน้ำใต้ดินจึงเกิดความชุ่มชื้นไม่แห้งแล้งและไม่มีน้ำท่วมขังในพื้นที่ที่ทำธนาคารน้ำใต้ดิน

ในวันที่ 3 ตุลาคม 2564 ทางคณบดีคณะวิทยาการจัดการนำโดยท่าน ดร. ปรีชา ปาโนรัมย์ และคณะผู้ปฎิบัติงานตำบลบ้านปรือได้มีการประชุมหารือกันผ่าน google meet เพื่อหาแนวทางในการดำเนินงานจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด เพราะเนื่องด้วยสถานการณ์โควิด -19 ระบาดในขณะนี้ทำให้เกิดอุปสรรคในการดำเนินงาน คณะผู้จัดทำจึงต้องประชุมวางแผนกันเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหา และมอบหมายงานแก่ผู้ดำเนินงานตำบลบ้านปรือ จำนวน 10 หลุม

ทางคณะผู้ดำเนินงานตำบลบ้านปรือได้มีการลงพื้นที่เพื่อสำรวจบ้านทั้ง 10 หลัง ที่จะดำเนินการทำธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อหาพื้นที่บริเวณที่มีความเหมาะสมในการจัดทำ และได้เริ่มขุดหลุมเพื่อทำธนาคารน้ำใต้ดิน ซึ่งในการขุดหลุมภายในเดือนนี้อุปสรรคที่พบก็คือในบางวันเกิดฝนตกก็ไม่สามารถขุดหลุมได้ เนื่องจากมีน้ำท่วมขังทำให้การขุดหลุมเป็นไปด้วยความยากลำบาก แต่ทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยดีและก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการที่ข้าพเจ้าและคณะผู้ดำเนินงานได้จัดทำให้กับชุมชนในครั้งนี้จะเกิดประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อชุมชนและเป็นต้นแบบในการในการขยายผลโครงการในพื้นที่ต่อๆไป

      

อื่นๆ

เมนู