ในพื้นที่ชุมชนตามชนบทที่ห่างไกล ความเจริญยังเข้าไม่ถึงเท่าที่ควร เช่น ระบบน้ำประปา สำหรับใช้ อุปโภคบริโภค ทั้งใช้ดื่มกิน ซักล้าง และใช้ในทางการเกษตรซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนในชุมชน จึงต้องพึ่งพาและรอคอยน้ำจากธรรมชาติเท่านั้น  โดยแหล่งน้ำสำรองในชุมชน เช่น ห้วยหนองคลองบึง และการรองน้ำฝนใส่ภาชนะไว้ใช้  ในครัวเรือน

แหล่งน้ำสำรองที่สำคัญมากอีก 1 อย่าง คือน้ำใต้ดินหรือน้ำบาดาล ซึ่งครัวเรือนในชนบท แทบจะทุกหลังคาเรือน จะต้องมีบ่อน้ำใต้ดิน เพื่อสูบน้ำขึ้นมาใช้ โดยการใช้เครื่องมือขุดเจาะ ต่อท่อลงไป ซึ่งในอดีตปั๊มที่ใช้ดูดน้ำ จะเป็นแบบมือโยกไม่มีไฟฟ้า ใช้แรงงานของคนในการสูบน้ำขึ้นมาใช้  แต่ในปัจจุบันได้มีการใช้ปั๊มน้ำไฟฟ้าแทนปั๊มโยกแบบเดิม ช่วยให้สะดวกสบายกว่าเดิม ได้ปริมาณน้ำมากกว่าเดิม  นำไปใช้ประโยชน์ได้มากมาย

คุณประโยชน์ของน้ำใต้ดินหรือน้ำบาดาล

1.    ประโยชน์ในภาคครัวเรือน คือการใช้ดื่มกิน ใช้ซักล้างอาบ ซึ่ง สามารถใช้ได้ทันที หรือผ่านขั้นตอนการกรองก่อนใช้ ก็ได้

2.     ประโยชน์ในภาคการเกษตร เช่นการนำน้ำใต้ดินมาใช้รดผักรดต้นไม้ การเลี้ยงปลา การล้างผลผลิต เป็นต้น

3.      ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรม ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เช่นโรงงานน้ำดื่ม โรงงานเครื่องหนัง โรงงานแปรรูปอาหาร  ซึ่งต้องใช้น้ำจำนวนมาก ในการดำเนินธุรกิจ

4.      ประโยชน์ในภาคธุรกิจ เช่น สวนสนุกสวนน้ำ  ธุรกิจน้ำดื่ม  เป็นต้น

จะเห็นได้ว่าน้ำเป็นสิ่งที่จำเป็นที่ขาดไม่ได้ ต้องใช้ในทุกภาคส่วนของการดำเนินชีวิต โดยเฉพาะน้ำที่ได้จากแหล่งน้ำใต้ดิน  ซึ่งเมื่อมีการใช้ในปริมาณมาก  ปริมาณน้ำที่อยู่ใต้ดินย่อมจะลดลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในการอนุรักษ์แหล่งน้ำสำรองนี้ การเติมน้ำลงสู่ชั้นใต้ดินจึงเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งทุกคนสามารถทำได้  โดยการสร้าง “ธนาคารน้ำใต้ดิน”

 

 

อื่นๆ

เมนู