ในวันที่ 3 ตุลาคม 2564 คณบดีคณะวิทยาการจัดการนำโดยท่าน รองศาสตราจารย์ดร. ปรีชา ปาโนรัมย์ และคณะผู้ดำเนินโครงการ ได้มีการประชุมหารือกันผ่าน Google Meet เพื่อหาแนวทางในการดำเนินงานจัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน และติดตามผลงานที่ได้รับมอบหมายของตำบลในการรับผิดชอบขุดหลุมทำธนาคารน้ำใต้ดิน พร้อมชี้แจงงบประมาณและแนวทางการดำเนินโครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อเกิดผลประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุดและให้ขยายออกไปในพื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้งมีแสดงความยินดีกับสมาชิกใหม่ที่เข้าร่วมในโครงการนี้ด้วย

โดยในเดือนตุลาคมนี้ ทางทีมงานผู้ปฏิบัติงานได้วางแผนและติดต่อประสานงานกับทางผู้นำชุมชนบ้านระกาใต้ หมู่ 10 ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัด เพื่อคัดเลือกครัวเรือนที่มีความประสงค์ในการทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด และมีการลงพื้นที่ปักหมุดตามครัวเรือนที่ถูกคัดเลือก โดยพื้นที่ส่วนใหญ่จะพื้นที่การเกษตรของชาวบ้าน

นอกจากนี้ยังมีการเก็บข้อมูลการประเมิน SROI-U2T โดยข้อมูลที่ทำการเก็บรวบรวมจะเป็นกลุ่มเป้าหมายจำนวน  11 กลุ่ม ได้แก่  ตำบลเป้าหมาย ลูกจ้างโครงการ ครอบครัวลูกจ้าง ชุมชนภายใน ชุมชนภายนอก อาจารย์ผู้ดูแลโครงการ เจ้าหน้าที่โครงการ ผู้แทนตำบล หน่วยการภาครัฐ อปท. และเอกชนในพื้นที่

 

อื่นๆ

เมนู